RIZIV-sociaal statuut

Huisartsen die volledig of gedeeltelijk de tarieven van het akkoord artsen-ziekenfondsen naleven, krijgen jaarlijks een sociaal statuut van het RIZIV.

Hieronder vindt u een samenvatting van de voorwaarden en een overzicht van de bedragen waar u recht op hebt. 

De geconventioneerde huisartsen hebben recht op een sociaal statuut van € 5.546,26* (2023). Ook artsen in opleiding hebben recht op het sociaal statuut of het RIZIV-voordeel. Het verhoogd RIZIV-voordeel voor haio's bedraagt € 7.465,04* voor 2023.

Heeft u uw wettelijk rustpensioen opgenomen, maar blijft u nog verder werken als (partieel/volledig) geconventioneerd arts, dan ontvangt u geen sociaal statuut maar een ‘vervangende premie’ van hetzelfde bedrag als het RIZIV-voordeel. Deze wordt rechtstreeks gestort op het door u opgegeven rekeningnummer.

Indien u gedeeltelijk geconventioneerd bent, hebt u recht op het sociaal statuut ten bedrage van € 2.616,30* (2023).

Let op: het sociaal voordeel moet verplicht geïnvesteerd worden in een Vrij Aanvullend Pensioen met sociaal karakter en/of een verzekering Gewaarborgd Inkomen.

Als gedeconventioneerd arts krijgt u geen sociaal statuut, maar kan u wel vrij de hoogte van uw ereloon bepalen, mits rekening te houden met de deontologische regels en met uitzondering voor verstrekkingen verricht tijdens een erkende wachtdienst.
 

Sinds 1 juli jl. kan u via ProGezondheid nagaan op welk sociaal statuut van 2022 u recht heeft.
Indien dit niet klopt, moet u waarschijnlijk nog bewijsdocumenten opladen via ProGezondheid. U heeft nog tijd tot 31 augustus om de nodige assimilatiedocumenten op te laden.

Klik hier voor meer informatie over de aanvraagprocedure.

  Hoe (gedeeltelijk) conventioneren of deconventioneren?

  Artsen die volledig of gedeeltelijk toetreden tot het akkoord Artsen-Ziekenfondsen krijgen een sociaal voordeel met het oog op de contractuele toekenning van een rente, pensioen of kapitaal in geval van invaliditeit, pensioen en/of overlijden. Als u actief blijft na opname van uw wettelijk rustpensioen, krijgt u een ander conventievoordeel. De beide voordelen samen krijgen de naam ‘sociaal statuut’.

  • Om volledig geconventioneerd te zijn, moet u niets ondernemen. U wordt geacht geconventioneerd te zijn voor uw volledige beroepsactiviteit.
  • Als gedeeltelijk geconventioneerde arts verbindt u zich ertoe de conventietarieven te volgen voor een beperkt aantal uren. Hiertoe moet u via de online webtoepassing ProGezondheid binnen de 30 dagen na publicatie van het akkoord in het Belgisch Staatsblad uw gedeeltelijke weigering van dit akkoord bekend maken.
   U mag afwijken van de honorariumbedragen die zijn vastgesteld in dit akkoord voor de verstrekkingen die u in uw spreekkamer verricht (niet voor huisbezoeken) onder de volgende voorwaarden:

   • u mag maximum driemaal per week per blok van maximum 4 aaneengesloten uren, en
   • u moet minstens gedurende 3/4e van uw praktijk de tarieven van het akkoord respecteren.
  • Indien u zich wenst te deconventioneren dient u dit binnen dezelfde termijn van 30 dagen na publicatie dit via de online webtoepassing ProGezondheid aan te geven.

  Welke voorwaarden zijn van toepassing?

   1. De arts moet geheel of gedeeltelijk toetreden tot het akkoord artsen-ziekenfondsen.
   2. De toetreding tot het akkoord moet betrekking hebben op het gehele jaar.
    Uitzondering: als haio hebt u eveneens recht op dit RIZIV-voordeel plus een uitzonderlijke verhoging. Met andere woorden wordt u het bedrag van € 7.465,04* (2023) volledig toegekend.
   3. De arts moet zijn activiteit in het kader van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging effectief hebben uitgeoefend.
   4. U moet een minimumbedrag aan nomenclatuurverstrekkingen hebben aangerekend aan de verplichte ziekteverzekering. Dat minimumbedrag varieert per specialisme.
   5. Artsen die geconventioneerd zijn van 15 februari t.e.m. 31 december 2023, komen ook in aanmerking voor een bijkomende premie van € 1.072,63.

   Meer informatie over de voorwaarden van het sociaal statuut vindt u hier.

   Geconventioneerde artsen moeten, in het kader van hun conventie (volledige of gedeeltelijke beroepsactiviteit), de honoraria die in de nomenclatuur worden vermeld toepassen, behalve wanneer de patiënt bijzondere eisen stelt:

   • de niet-dringende bezoeken, afgelegd op verzoek van de patiënt buiten de uren of het tijdschema van de normale ronde;
   • de oproepen die een ongewoon belangrijke verplaatsing meebrengen;
   • de oproepen ’s nachts, tijdens een weekend of op een feestdag wanneer u geen wachtdienst hebt en de ter plaatse georganiseerde wachtdienst toereikend is;
   • raadplegingen op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt verricht na 21u of op zaterdag, zondag of op feestdagen, m.u.v.:
    • de georganiseerde wachtdienst
    • en een voor het publiek toegankelijke raadpleging.

   Huisartsen maken in de wachtkamers de raadplegingsdagen en –uren bekend waarop zij zich ertoe verbonden hebben de tarieven van het akkoord toe te passen.

   Hoe vraagt u het sociaal statuut aan?

   U moet het sociaal statuut of de vervangende premie niet aanvragen. U ontvangt dit automatisch in 2024. Via ProGezondheid kan u uw dossier opvolgen.

   * : onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad

   Premie voor volledig geconventioneerde artsen

   Eind 2022 kondigde de federale regering een bijkomende financiële incentive aan voor geconventioneerde zorgverleners. 

   Vergoeding stagemeesters huisartsen

   Denkt u eraan om in uw praktijk een haio op te leiden en vraagt u zich af hoe u als praktijkopleider vergoed wordt?

   Zorgtrajecten

   U kan een zorgtraject afsluiten voor patiënten met chronische nierinsufficiëntie of diabetes type 2.

   Beheer GMD

   Als huisarts heeft u recht op een jaarlijks honorarium voor het beheer van het globaal medisch dossier (GMD).

   Geïntegreerde praktijkpremie

   Als huisarts komt u in aanmerking voor de geïntegreerde premie ter ondersteuning van de praktijk en van het gebruik van E-diensten.

   Accrediteringsforfait huisartsen

   Accreditering is de erkenning van uw deelname aan navormingsactiviteiten en ‘peer review’-sessies (LOK).

   Beschikbaarheidshonorarium huisartsen

   Beschikbaarheidshonoraria zijn forfaitaire honoraria die het RIZIV betaalt aan huisartsen die deelnemen aan een ‘georganiseerde wachtdienst’.