Geïntegreerde praktijkpremie

Als huisarts komt u in aanmerking voor de geïntegreerde premie ter ondersteuning van de praktijk en van het gebruik van E-diensten.

Bent u effectief actief als huisarts of bent u een huisarts in opleiding (haio)? Gebruikt u een aanvaard softwarepakket?
Hoe meer u bepaalde E-diensten gebruikt, hoe hoger het bedrag van uw premie tot maximaal € 6.000.

Bijkomende aandachtspunten

 • Bent u haio en werkt u met een gelabeld EMD? Dan hebt u recht op de premie van € 800. Deze kan u eveneens aanvragen via de toepassing ProGezondheid.
 • Bent u pas gestart als actieve huisarts? Dan heeft u recht op een bijzondere GMD-starterpremie, die gekoppeld wordt aan de geïntegreerde praktijkpremie. Deze premie zal voor de eerste keer worden toegekend aan de artsen die in 2021 hun Riziv-nummer van huisarts hebben verkregen en die een nog te bepalen minimale activiteitsdrempel behalen in het referentiejaar 2022. De betaling vindt plaats in de loop van het daaropvolgende jaar.
 • Als u volgens de RIZIV-gegevens niet in aanmerking komt voor de basispremie, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. U kan de beslissing via aangetekende brief betwisten bij de leidend ambtenaar van de Dienst Geneeskundige Verzorging binnen 60 dagen vanaf de datum van de schriftelijke kennisgeving van de beslissing.

Hoeveel bedraagt deze premie?

Voor huisartsen in opleiding (haio's) bedraagt de geïntegreerde praktijkpremie € 800.

Voor erkende huisartsen varieert het bedrag tussen € 1.000 en € 6.000 naargelang het aantal drempels dat u in de referentieperiode behaalt voor bepaalde parameters van het gebruik van E-diensten.

Klik hier voor meer informatie over de voorwaarden.

Aanvraag

U dient uw aanvraag online in via de module ‘Mijn premieaanvragen’ van de online toepassing ProGezondheid.

Gebruikt u geen aanvaard softwarepakket en wilt u als erkend huisarts de basispremie van € 1.000, dan kunt u uw aanvraag schriftelijk indienen via het aanvraagformulier geïntegreerde praktijkpremie dat u hier terugvindt.

Premie 2022: voorwaarden

Hoe meer u bepaalde E-diensten gebruikt, hoe hoger het bedrag van uw premie voor 2022.

 1. U verstuurde in het 2e semester van 2022 minstens 25% van uw geneesmiddelenvoorschriften via Recip-e.
 2. U diende in het 2e semester van 2022 minstens 50% van uw aanvragen van terugbetaling van geneesmiddelen hoofdstuk IV in via de dienst “Hoofdstuk IV” van MyCarenet.
 3. Uzelf of uw mandataris factureerde in het 2e semester van 2022 minstens 20% van uw raadplegingen voor patiënten met recht op verhoogde tegemoetkoming via de dienst ‘eFact’ van MyCarenet.
  Opgelet: dit criterium telt niet mee als u in een medisch huis werkt dat een akkoord voor forfaitaire betaling heeft gesloten.
 4. Voor minstens 25% van de patiënten waarvoor u voor 2022 een GMD-honorarium hebt ontvangen, is uiterlijk op 31 december 2022 een geïnformeerde toestemming geregistreerd via het eHealth-platform (door uzelf, de patiënt of een andere zorgverlener).
 5. De verhouding tussen het totaal aantal verschillende patiënten waarvoor u uiterlijk op 31 december 2022 een SUMEHR hebt opgeladen via de digitale platformen Vitalink, RSW of Abrumet en het aantal patiënten waarvoor u voor 2022 een GMD-honorarium heeft ontvangen, bedraagt minstens 25 %.
 6. In 2022 gebruikte u MyCareNet voor het elektronische beheer van uw GMD-honoraria.
  Opgelet: dit criterium telt niet mee als u in een medisch huis werkt dat een akkoord voor forfaitaire betaling heeft gesloten.
 7. Tijdens het tweede semester van 2022 creëerde u of paste u minstens 5 medicatieschema’s aan.
 8. Tijdens het tweede semester van 2022 gebruikte u minstens 5 keer de CEBAM evidence linker (via login).
 9. Tijdens het tweede semester van 2022 diende u minstens 5% van uw raadplegingsgetuigschriften in via de dienst "e-Attest" van MyCarenet.
  Opgelet: dit criterium telt niet mee als u in een medisch huis werkt dat een akkoord voor forfaitaire betaling heeft gesloten.
 10. In 2022 gebruikte u minstens 3 keer het elektronisch formulier “Evaluatie van de handicap – FOD Sociale Zekerheid” voor het versturen van medische informatie naar de FOD Sociale Zekerheid (DG Personen met een handicap)
  Uitleg over het gebruik van het formulier “Evaluatie van de handicap – FOD Sociale Zekerheid” vindt u hier.

Premie 2023: voorwaarden

Hoe meer u bepaalde E-diensten gebruikt, hoe hoger het bedrag van uw premie voor 2023.

 • U dient in het 2e semester van 2023 minstens 50% van uw aanvragen van terugbetaling van geneesmiddelen hoofdstuk IV in via de dienst “Hoofdstuk IV” van MyCarenet.
 • In het 2e semester van 2023 maakt uzelf of uw mandataris gebruik van de dienst ‘eFact’ van MyCarenet voor elektronische facturatie voor patiënten met recht op verhoogde tegemoetkoming of dient u uw raadplegingsgetuigschriften in via de dienst eAttest van MyCarenet voor minstens 50%  van uw raadplegingen.
  Opgelet: dit criterium telt niet mee als u in een medisch huis werkt dat een akkoord voor forfaitaire betaling heeft gesloten.
 • De verhouding tussen het totaal aantal verschillende patiënten waarvoor u uiterlijk op 31 december 2023 een SUMEHR hebt opgeladen via de digitale platformen Vitalink, RSW of Abrumet en het aantal patiënten waarvoor u voor 2023 een GMD-honorarium heeft ontvangen, bedraagt minstens 55%.
 • Tijdens het tweede semester van 2023 creëert u of past u minstens 5 medicatieschema’s aan.
 • Tijdens het tweede semester van 2023 gebruikt u minstens 5 keer de CEBAM evidence linker (via login).
 • In 2023 gebruikt u minstens 3 keer het elektronisch formulier “Evaluatie van de handicap – FOD Sociale Zekerheid” voor het versturen van medische informatie naar de FOD Sociale Zekerheid (DG Personen met een handicap).
  Uitleg over het gebruik van het formulier “Evaluatie van de handicap – FOD Sociale Zekerheid”.
 • U registreert zich vóór 28 november 2023 voor de barometer "diabetes" en/of vóór 21 december 2023 voor de barometer "antibiotica" via uw professionele software.

Meer informatie over de parameters en voorwaarden voor de geïntegreerde praktijkpremie vindt u hier terug.

Bijzondere GMD starterspremie

Actieve startende artsen die net hun Riziv-nummer van erkend huisarts hebben verkregen, krijgen een bijzondere GMD-starterspremie van € 4.256 (2023) toegekend, die gekoppeld wordt aan de geïntegreerde praktijkpremie.

U hoeft niets specifieks te doen om de GMD-starterspremie te ontvangen. U hebt voor het jaar waarin u uw RIZIV-nummer ontving automatisch recht op deze premie, als u voor datzelfde jaar recht hebt op de geïntegreerde praktijkpremie en u deze premie via ProGezondheid aanvraagt.

Deze premie zal voor de eerste keer worden toegekend aan de artsen die in 2021 en in 2022 hun RIZIV-nummer van huisarts hebben verkregen en die een nog te bepalen minimale activiteitsdrempel behalen in het referentiejaar 2022.

De betaling van deze bijkomende premie zal plaatsvinden uiterlijk op 31 december van het jaar volgend op het jaar dat u als huisarts wordt erkend.

Image

Premie voor volledig geconventioneerde artsen

Eind 2022 kondigde de federale regering een bijkomende financiële incentive aan voor geconventioneerde zorgverleners. 

Vergoeding stagemeesters huisartsen

Denkt u eraan om in uw praktijk een haio op te leiden en vraagt u zich af hoe u als praktijkopleider vergoed wordt?

Zorgtrajecten

U kan een zorgtraject afsluiten voor patiënten met chronische nierinsufficiëntie of diabetes type 2.

Beheer GMD

Als huisarts heeft u recht op een jaarlijks honorarium voor het beheer van het globaal medisch dossier (GMD).

RIZIV-sociaal statuut

Huisartsen die volledig of gedeeltelijk de tarieven van het akkoord artsen-ziekenfondsen naleven, krijgen jaarlijks een sociaal statuut van het RIZIV.

Accrediteringsforfait huisartsen

Accreditering is de erkenning van uw deelname aan navormingsactiviteiten en ‘peer review’-sessies (LOK).

Beschikbaarheidshonorarium huisartsen

Beschikbaarheidshonoraria zijn forfaitaire honoraria die het RIZIV betaalt aan huisartsen die deelnemen aan een ‘georganiseerde wachtdienst’.