Vergoeding stagemeesters huisartsen

Denkt u eraan om in uw praktijk een haio op te leiden en vraagt u zich af hoe u als praktijkopleider vergoed wordt?

Hieronder vindt u een overzicht van hoe de kosten en inkomsten voor de stagemeester geregeld worden. U vindt hier ook wat u moet weten over de beroepsaansprakelijkheid.

Kosten voor de stagemeester

Tijdens de manama huisartsgeneeskunde is de haio in dienst bij de vzw SUi. Hij of zij ontvangt via deze vzw een maandelijkse opleidingsvergoeding. Het RIZIV financiert de vzw met een vaste jaarlijkse bijdrage per haio. De stagemeester (praktijkopleider) die een haio opleidt, betaalt een maandelijkse bijdrage aan SUi vzw.

Inkomsten voor de stagemeester

De stagemeester kan de honoraria van de prestaties die de haio verricht als eigen inkomsten beschouwen. Hetzelfde geldt voor de beschikbaarheidsvergoeding voor de wachten die de haio doet.

De stagemeester kan de prestaties van de haio aanrekenen tegen het tarief van "erkende huisarts" (003 of 004). Maar er zijn voorwaarden:

  • De administratie van de praktijk moet duidelijk vermelden wie (de haio of de stagemeester) de prestatie heeft verricht. 
  • De stagemeester en de haio moeten in dezelfde praktijk werken. Is de stagemeester afwezig, dan moet hij opgeroepen kunnen worden en onmiddellijk beschikbaar zijn.  

Concreet betekent dit dat zowel de haio als de stagemeester gebruik maken van de getuigschriften voor verstrekte hulp op naam van de stagemeester. De stagemeester kan op voorhand een prestatieboekje klaarmaken voor de haio, waarbij hij of zij op het eerste blad vermeldt : "Prestaties verricht door Dr. . . . . (haio) huisarts-in-opleiding in de praktijk van huisarts-stagemeester Dr. . . . . (praktijkopleider)". De haio zet ook zijn stempel en ondertekent ook de getuigschriften met de vermelding “in opdracht van", gevolgd door de naam van de stagemeester.

Werkt u met e-attesten en e-facturatie?
Dan wordt in het EMD een account voor de haio aangemaakt die gekoppeld wordt aan de stagemeester. Op die manier worden de attesten voor verstrekte zorg van de haio automatisch verbonden aan de stagemeester. 

Beroepsaansprakelijkheid en verzekeringen

Aangezien de haio een arts is die “gerechtigd is de geneeskunde te beoefenen”, is hij of zij aansprakelijk voor zijn/haar medische akten. SUi vzw heeft voor alle haio’s een verzekering beroepsaansprakelijkheid afgesloten. Deze verzekering geldt ook voor aanvullende stages en stages in het buitenland. De stagemeester kan mede aansprakelijk zijn als de diagnose/therapie samen met de haio is afgesproken, als de haio taken krijgt die zijn verantwoordelijkheid te boven gaan of als de stagemeester niet bereikbaar is. Stagemeesters gaan best na of hun eigen polis beroepsaansprakelijkheid ook de activiteiten als stagemeester dekt.

Meer informatie vind je hier in het ICHO-reglement.

Premie voor volledig geconventioneerde artsen

Eind 2022 kondigde de federale regering een bijkomende financiële incentive aan voor geconventioneerde zorgverleners. 

Zorgtrajecten

U kan een zorgtraject afsluiten voor patiënten met chronische nierinsufficiëntie of diabetes type 2.

Beheer GMD

Als huisarts heeft u recht op een jaarlijks honorarium voor het beheer van het globaal medisch dossier (GMD).

RIZIV-sociaal statuut

Huisartsen die volledig of gedeeltelijk de tarieven van het akkoord artsen-ziekenfondsen naleven, krijgen jaarlijks een sociaal statuut van het RIZIV.

Geïntegreerde praktijkpremie

Als huisarts komt u in aanmerking voor de geïntegreerde premie ter ondersteuning van de praktijk en van het gebruik van E-diensten.

Accrediteringsforfait huisartsen

Accreditering is de erkenning van uw deelname aan navormingsactiviteiten en ‘peer review’-sessies (LOK).

Beschikbaarheidshonorarium huisartsen

Beschikbaarheidshonoraria zijn forfaitaire honoraria die het RIZIV betaalt aan huisartsen die deelnemen aan een ‘georganiseerde wachtdienst’.