Beschikbaarheidshonorarium huisartsen

Beschikbaarheidshonoraria zijn forfaitaire honoraria die het RIZIV betaalt aan huisartsen die deelnemen aan een ‘georganiseerde wachtdienst’.

De georganiseerde wachtdienst is een wachtdienst waarop de hele bevolking van een wachtzone een beroep kan doen voor medische zorg. Hieronder vindt u alle info over het beschikbaarheidshonorarium en hoe het wordt aangevraagd.

Wat is het beschikbaarheidshonorarium en hoeveel bedraagt het?

U bent wettelijk en deontologisch verplicht om u in te schakelen in de wachtdienst, georganiseerd tijdens het weekeinde (48 uren per weekeinde) of op de wettelijke feestdagen (24 uur per feestdag). De huisartsenkringen, aan wie het organiseren van de wachtdienst werd toevertrouwd, kunnen op eigen initiatief en op basis van vrijwilligheid ook wachtdiensten buiten die verplichte periode organiseren. Wanneer de huisartsenkring dergelijke beslissing m.b.t. de uitbreiding van de wachtdienst heeft genomen, conform de statuten en wettelijke bepalingen, dan is dit bindend voor alle actieve huisartsen van de huisartsenzone.

Tijdens de wachtdienst gelden de normale bepalingen van de nomenclatuur (bv. specifiek nummer voor verstrekkingen op zon- en feestdagen, na 18u en ‘s nachts). Tijdens de officiële wachtdienst moet u de tarieven van het akkoord toepassen, zelfs als u niet geconventioneerd bent. Huisartsen met wachtdienst kunnen een toeslag aanrekenen voor de raadplegingen die worden verricht tijdens de week tussen 19 en 21 uur (vermelding van het pseudocodenummer 101091).

Opmerking: buiten de wachtdienst kan de huisarts voor raadplegingen tussen 18 en 21u in zijn eigen praktijk de permanentietoeslag (pseudonomenclatuurnummer 101113) aanrekenen. Houd er wel rekening mee dat deze toeslag niet gecumuleerd mag worden met de wachttoeslag (code 101091).

Voor de deelname aan de wachtdienst georganiseerd tijdens het weekend (48u), de feestdagen (24u) en de weeknachten (van 19u tot 8u) is er een beschikbaarheidshonorarium voorzien. De beschikbaarheidshonoraria hebben geen betrekking op de wachten die de arts organiseert voor het garanderen van de zorg voor zijn eigen patiënten.

Het beschikbaarheidshonorarium voor 2024 bedraagt:

  • € 7,60 per uur dat u tijdens weekdagen aan de georganiseerde wachtdienst deelneemt;
  • € 15,20 per uur dat u tijdens weekend- en feestdagen aan de georganiseerde wachtdienst deelneemt.

Hoe wordt het beschikbaarheidshonorarium aangevraagd?

Het RIZIV betaalt de beschikbaarheidshonoraria op basis van de wachtgegevens die de wachtverantwoordelijke van de huisartsenkringen via de module BHOD van ProGezondheid registreert. 

De betalingsdatum hangt af van het moment waarop uw huisartsenkring uw wachtgegevens registreert en bevestigt.

Via de webtoepassing ProGezondheid moet u zelf uw rekeningnummer beheren. In een later stadium zal u de detailgegevens van uw wachtdiensten (betaald of niet) in een vernieuwde ProGezondheid-module kunnen raadplegen.

Opmerking: In plaats van een betaling aan de individuele huisarts bestaat ook de mogelijkheid tot centrale inning en herverdeling van de beschikbaarheidshonoraria door de huisartsenkring. Hiervoor moet de huisartsenkring wel een aanvraag indienen bij de Federale Raad voor de Huisartsenkringen.

Komt een haio ook in aanmerking voor de beschikbaarheidshonoraria?

Een kandidaat-huisarts of haio (bekwaming -005 of -006) die deelneemt aan de georganiseerde wachtdienst, komt voor het beschikbaarheidshonorarium in aanmerking.

Wanneer u als haio de wacht verricht onder toezicht van uw stagemeester, kan de kringverantwoordelijke via de module BHOD van ProGezondheid ofwel uw naam, ofwel de naam van de stagemeester registreren.
Indien de kringverantwoordelijke ervoor opteert uw naam te registreren, is het aan u om via het online beheer van de identificatie- en financiële gegevens (ProGezondheid) uw rekeningnummer te beheren en hierbij de met uw stagemeester afgesloten opleidingsovereenkomst na te leven.
Indien de beschikbaarheidshonoraria aan de stagemeester toekomen (cfr. huidig model van opleidingsovereenkomst), kan dit ofwel door het rekeningnummer van uw stagemeester aan te duiden voor de inning van de op uw naam aangerekende beschikbaarheidshonoriaria, ofwel door de ontvangen beschikbaarheidshonoraria aan je stagemeester door te storten.

Na voltooiing van uw stage kan u via het online beheer van de identificatie- en financiële gegevens (ProGezondheid) voor de inning van de beschikbaarheidshonoraria uw eigen rekeningnummer aanduiden. 

Premie voor volledig geconventioneerde artsen

Eind 2022 kondigde de federale regering een bijkomende financiële incentive aan voor geconventioneerde zorgverleners. 

Vergoeding stagemeesters huisartsen

Denkt u eraan om in uw praktijk een haio op te leiden en vraagt u zich af hoe u als praktijkopleider vergoed wordt?

Zorgtrajecten

U kan een zorgtraject afsluiten voor patiënten met chronische nierinsufficiëntie of diabetes type 2.

Beheer GMD

Als huisarts heeft u recht op een jaarlijks honorarium voor het beheer van het globaal medisch dossier (GMD).

RIZIV-sociaal statuut

Huisartsen die volledig of gedeeltelijk de tarieven van het akkoord artsen-ziekenfondsen naleven, krijgen jaarlijks een sociaal statuut van het RIZIV.

Geïntegreerde praktijkpremie

Als huisarts komt u in aanmerking voor de geïntegreerde premie ter ondersteuning van de praktijk en van het gebruik van E-diensten.

Accrediteringsforfait huisartsen

Accreditering is de erkenning van uw deelname aan navormingsactiviteiten en ‘peer review’-sessies (LOK).