Accrediteringsforfait specialisten

Accreditering is de erkenning van uw deelname aan navormingsactiviteiten en ‘peer review’-sessies (LOK).

Als arts kunt u vormingen en ‘peer reviews’ (lokale kwaliteitsgroep - LOK) volgen en geaccrediteerd worden.

Accreditering heeft niet alleen een gunstige invloed op de kwaliteit van uw praktijkvoering, maar geeft ook recht op:

  • een jaarlijks forfaitair accrediteringshonorarium van € 691,76* (2023).
  • een verhoogd honorarium voor de raadpleging en het bezoek, zonder wijziging van het remgeld. Het accrediteringssupplement (Q-waarde in de nomenclatuur) wordt automatisch en integraal vergoed op basis van het RIZIV-identificatienummer van de geaccrediteerde arts.

Wat zijn de voorwaarden?

  • U moet minstens 20 CP's of credit points hebben gekregen tijdens een referentieperiode van 12 maanden door het volgen van navormingen die zijn erkend in het kader van de accreditering van artsen. Van die 20 CP's ontving u minstens 3 CP's in de rubriek ethiek en economie.
  • U moet tijdens een referentieperiode van 12 maanden aan minstens 2 sessies van de LOK (lokale kwaliteitsgroep), waarin u bent ingeschreven, hebben deelgenomen.
  • U moet een activiteitsdrempel hebben bereikt gedurende het kalenderjaar voorafgaand aan uw aanvraag. U kan de minimumactiviteitsdrempel voor uw specialisme hier raadplegen.
    Hierop is een uitzondering voorzien voor pas erkende artsen in hun eerste vier praktijkjaren.

Hoe dient u een accrediteringsaanvraag in?

De aanvraag kan online gebeuren via de webtoepassing Accreditering.

Het indienen van een voorlopige accreditering kan vanaf de dag van aanvraag van de erkenning tot uiterlijk drie maanden na uw erkenning (de duurtijd is 1 jaar).

Na de eerste drie jaren kan een verlenging van de accreditering voor drie jaren aangevraagd worden uiterlijk 2 maanden vóór het verstrijken van de lopende accreditering.

Voor artsen kunnen in het kader van hun eindeloopbaanregime een verlengingsaanvraag voor één jaar indienen, waarbij een aantal voorwaarden versoepeld worden.

Uw accrediteringsperiode gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de goedkeuring van uw (verlengings-)aanvraag door de Accrediteringsstuurgroep en duurt 3 jaar.

Hoe raadpleegt u uw online accrediteringsdossier?

U kan uw accrediteringsdossier enkel online raadplegen.

Via de functie “individueel dossier” van de webtoepassing Accreditering voor het beheer van de accreditering kan u nagaan voor welke door u gevolgde LOK- en navormingsactiviteiten er online deelnamegegevens zijn geregistreerd.

Het beheer van het rekeningnummer voor alle forfaitaire vergoedingen, waaronder het forfaitair accrediteringshonorarium, gebeurt via het online beheer van de identificatie- en financiële gegevens (ProGezondheid).

* : onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad

Premie voor volledige geconventioneerde artsen in 2023

Eind 2022 kondigde de federale regering een bijkomende financiële incentive aan voor geconventioneerde zorgverleners.

Vergoeding stagemeesters specialisten

Als stagemeester van artsen-specialisten in opleiding (aso) kunt u onder bepaalde voorwaarden een vergoeding ontvangen.

RIZIV sociaal statuut

Artsen-specialisten die volledig of gedeeltelijk de tarieven van het akkoord artsen-ziekenfondsen naleven, krijgen jaarlijks een sociaal statuut van het RIZIV.

Beschikbaarheidshonorarium arts-specialist

Neemt u deel aan wachtdiensten in een ziekenhuis, dan komt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor de beschikbaarheidshonoraria.