Vergoeding stagemeesters specialisten

Als stagemeester van artsen-specialisten in opleiding (aso) kunt u onder bepaalde voorwaarden een vergoeding ontvangen.

Wanneer komt u in aanmerking voor deze vergoeding?

U dient aan volgende 3 voorwaarden te voldoen.

Allereerst bent u door de FOD Volksgezondheid erkend als stagemeester voor een titel van niveau 2 en/of niveau 3. U voldoet aan de wettelijke voorwaarden van arts-stagemeester.

U begeleidt als stagemeester of coördinerend stagemeester één of meerdere van volgende stages:

  • een stage in een universitair of niet-universitair ziekenhuis
  • een rotatiestage
  • een extramurale stage
  • een buitenlandse stage
  • een specifieke stage
  • een wetenschappelijke stage

Ten slotte heeft de stagedoende arts of aso, die u begeleidt, een goedgekeurd stageplan en een erkend diploma.

Hoeveel bedraagt deze vergoeding?

Per kalendermaand en per begeleide aso bedraagt de vergoeding voor premiejaar 2021 € 672,04.

In de loop van dit jaar zal een nieuw KB worden gepubliceerd waarbij het bedrag voor premiejaar 2022 bekend zal worden gemaakt.

Hoe kan u deze vergoeding aanvragen?

Voor het premiejaar 2021 kon u uw vergoeding nog aanvragen tot 15 januari 2023.

De vergoeding moet u online aanvragen via de module "Mijn premieaanvragen" van de webtoepassing ProGezondheid. U kan daarbij zelf aangeven op welk rekeningnummer het RIZIV uw vergoeding moet storten. Hou hierbij rekening met een eventuele overeenkomst die u met uw werkgever of iemand anders heeft afgesloten.

Na het indienen van uw premieaanvraag ziet u in ProGezondheid onmiddellijk het bedrag waarop u volgens de gegevens van de FOD Volksgezondheid recht heeft.

Premie voor volledige geconventioneerde artsen in 2023

Eind 2022 kondigde de federale regering een bijkomende financiële incentive aan voor geconventioneerde zorgverleners.

Accrediteringsforfait specialisten

Accreditering is de erkenning van uw deelname aan navormingsactiviteiten en ‘peer review’-sessies (LOK).

RIZIV sociaal statuut

Artsen-specialisten die volledig of gedeeltelijk de tarieven van het akkoord artsen-ziekenfondsen naleven, krijgen jaarlijks een sociaal statuut van het RIZIV.

Beschikbaarheidshonorarium arts-specialist

Neemt u deel aan wachtdiensten in een ziekenhuis, dan komt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor de beschikbaarheidshonoraria.