RIZIV sociaal statuut

Artsen-specialisten die volledig of gedeeltelijk de tarieven van het akkoord artsen-ziekenfondsen naleven, krijgen jaarlijks een sociaal statuut van het RIZIV.

Hieronder vindt u een samenvatting van de voorwaarden en een overzicht van de bedragen waar u recht op hebt. 

De geconventioneerde artsen-specialisten hebben recht op een sociaal statuut van € 5.881,81* (2024). Ook artsen in opleiding hebben recht op het sociaal statuut of het RIZIV-voordeel. Het verhoogd RIZIV-voordeel voor aso's bedraagt € 7.916,68* voor 2024.

Heeft u uw wettelijk rustpensioen opgenomen, maar blijft u nog verder werken als (partieel/volledig) geconventioneerd arts, dan ontvangt u geen sociaal statuut maar een ‘vervangende premie’ van hetzelfde bedrag als het RIZIV-voordeel. Deze wordt rechtstreeks gestort op het door u opgegeven rekeningnummer.

Indien u gedeeltelijk geconventioneerd bent, hebt u recht op het sociaal statuut ten bedrage van € 2.774,59* (2024).

Let op: het sociaal voordeel moet verplicht geïnvesteerd worden in een Vrij Aanvullend Pensioen met sociaal karakter en/of een verzekering Gewaarborgd Inkomen.

Als gedeconventioneerd arts krijgt u geen sociaal statuut, maar kan u wel vrij de hoogte van uw ereloon bepalen, mits rekening te houden met de deontologische regels en met uitzondering voor verstrekkingen verricht tijdens een erkende wachtdienst.

 

Hoe (gedeeltelijk) conventioneren of deconventioneren?

Artsen die volledig of gedeeltelijk toetreden tot het akkoord Artsen-Ziekenfondsen krijgen een sociaal voordeel met het oog op de contractuele toekenning van een rente, pensioen of kapitaal in geval van invaliditeit, pensioen en/of overlijden. Als u actief blijft na opname van uw wettelijk rustpensioen, krijgt u een ander conventievoordeel. De beide voordelen samen krijgen de naam ‘sociaal statuut’.

 • Om volledig geconventioneerd te zijn, moet u niets ondernemen. U wordt geacht geconventioneerd te zijn voor uw volledige beroepsactiviteit.
 • Als gedeeltelijk geconventioneerde arts verbindt u zich ertoe de conventietarieven te volgen voor een beperkt aantal uren. Hiertoe moet u via de online webtoepassing ProGezondheid binnen de 30 dagen na publicatie van het akkoord in het Belgisch Staatsblad uw gedeeltelijke weigering van dit akkoord bekend maken.
  U mag afwijken van de honorariumbedragen die zijn vastgesteld in dit akkoord voor de verstrekkingen die u in uw spreekkamer verricht (niet voor huisbezoeken) onder de volgende voorwaarden:

  • voor maximum viermaal per week per blok van maximum 4 aaneengesloten uren 
  • u moet voor minstens de helft van al uw verstrekkingen aan ambulante patiënten de conventietarieven respecteren
  • en wanneer u op elk van de mogelijke plaatsen van uitoefening van uw praktijk,
   gedurende een bepaalde periode verstrekkingen verricht voor ambulante patiënten tegen de conventietarieven
 • Indien u zich wenst te deconventioneren dient u dit binnen dezelfde termijn van 30 dagen na publicatie via de online webtoepassing ProGezondheid aan te geven.

Welke voorwaarden zijn van toepassing?

 1. De arts moet geheel of gedeeltelijk toetreden tot het akkoord artsen-ziekenfondsen.
 2. De toetreding tot het akkoord moet betrekking hebben op het gehele jaar.
  Uitzondering: als aso heeft u eveneens recht op dit RIZIV-voordeel plus een uitzonderlijke verhoging. Met andere woorden wordt u het bedrag van € 7.916,68* (2024) volledig toegekend.
 3. De arts moet zijn activiteit in het kader van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging effectief hebben uitgeoefend.
 4. U moet een minimumbedrag aan nomenclatuurverstrekkingen hebben aangerekend aan de verplichte ziekteverzekering. Dat minimumbedrag varieert per specialisme.

Meer informatie over de voorwaarden van het sociaal statuut vindt u hier.

Als de patiënt bijzondere eisen stelt, mag u uitzonderlijk wel een supplement vragen. U moet de patiënt in dat geval wel vooraf informeren over de financiële gevolgen van zijn bijzondere eis. De bijzondere eisen vindt u opgesomd in punt 7.2.3. (huisartsen) resp. punt 7.3.3. (specialisten) van het akkoord.

Hoe vraagt u het sociaal statuut aan?

U moet het sociaal statuut of de vervangende premie niet aanvragen. U ontvangt dit automatisch in 2025. Via ProGezondheid kan u uw dossier opvolgen.

Meer informatie over de geautomatiseerde aanvraagprocedure van het sociaal statuut vindt u hier.

*: onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad

Premie voor volledige geconventioneerde artsen in 2023

Eind 2022 kondigde de federale regering een bijkomende financiële incentive aan voor geconventioneerde zorgverleners.

Vergoeding stagemeesters specialisten

Als stagemeester van artsen-specialisten in opleiding (aso) kunt u onder bepaalde voorwaarden een vergoeding ontvangen.

Accrediteringsforfait specialisten

Accreditering is de erkenning van uw deelname aan navormingsactiviteiten en ‘peer review’-sessies (LOK).

Beschikbaarheidshonorarium arts-specialist

Neemt u deel aan wachtdiensten in een ziekenhuis, dan komt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor de beschikbaarheidshonoraria.