Deontologische vragen

De Orde der artsen is een publiekrechtelijke instelling met als doel de volksgezondheid te beschermen door een goede uitoefening van het artsenberoep te bevorderen en te controleren. De tuchtopdracht van de Orde van artsen beantwoordt aan dit beginsel. Natuurlijk hoopt niemand ooit een tuchtklacht te krijgen. Toch worden er jaarlijks honderden tuchtklachten ingediend. Een tuchtklacht kan dus elke arts overkomen. Of er nu sprake is van een complicatie, een fout of te hoog gespannen verwachtingen van de patiënt, als arts kunt u te maken krijgen met zorg die anders loopt of anders wordt ervaren dan de bedoeling was. Om te voorkomen dat dit leidt tot een tuchtklacht, is goede communicatie cruciaal. Patiënten geven aan dat zij het belangrijk vinden dat hun klacht wordt gehoord.

Omgekeerd, bent u zelf van oordeel dat een collega de deontologische beginselen van professionaliteit, respect, integriteit en verantwoordelijkheid schendt in zijn omgang met u, dan kunt u een klacht indienen bij de provinciale raad waaronder de collega zijn/haar medische activiteit uitoefent. De klacht moet schriftelijk gericht worden aan de bevoegde provinciale raad. Ze dient de identiteit en de gegevens van de klager en een concrete beschrijving van de feiten (met name de plaats en de datum ervan) te bevatten en toe te laten de betrokken arts(en) te identificeren. Het is toegestaan elektronisch klacht neer te leggen. De Raad zal u echter enkel informeren over de stand van zaken van de behandeling van de klacht. De eventuele disciplinaire sanctie wordt niet meegedeeld.

Naast deze tuchtrechtelijke bevoegdheid hebben de provinciale raden ook een adviserende bevoegdheid. Zij kunnen namelijk aan op hun lijst ingeschreven artsen advies verstrekken op eigen intiatief of op hun verzoek, over vragen van de medische plichtenleer. Mocht u vragen hebben in verband met de deontologie, kan u uw provinciale raad contacteren