Conflict binnen het ziekenhuis?

Medische raad

De medische raad is het vertegenwoordigend orgaan waardoor ziekenhuisartsen betrokken worden bij de besluitvorming in het ziekenhuis. Bent u of uw dienst niet akkoord met een beslissing die de directie wenst te nemen, dan brengt u best hiervan de medische raad van uw ziekenhuis op de hoogte.

  • Zo kan u vragen om gehoord te worden tijdens de vergadering van de medische raad waarop dit agendapunt geagendeerd staat.
  • Klachten die de werking van de medische diensten betreft, kunnen voor advies voorgelegd worden aan de medische raad.
  • De medische raad kan daarnaast ook op eigen initiatief advies aan de ziekenhuisbestuurder verstrekken over aangelegenheden die de uitoefening van de geneeskunde in het ziekenhuis betreffen. Ook via deze mogelijkheid kan de medische raad de belangen van u of uw dienst verdedigen bij het ziekenhuisbestuur, indien u hen hiervan – best schriftelijk - op de hoogte brengt.

Nationale Paritaire Commissie artsen-ziekenhuizen

De Nationale Paritaire Commissie artsen-ziekenhuizen (NPCAZ) werd opgericht met als doelstelling de problemen in de betrekkingen tussen de ziekenhuizen en de artsen die er de geneeskunde beoefenen, te bestuderen. Deze commissie, waarin artsen en ziekenhuizen paritair vertegenwoordigd zijn, heeft onder meer als taak geschillen te voorkomen of bij te leggen die rijzen tussen ziekenhuisgeneesheren en de inrichting waarin ze werkzaam zijn, op verzoek van één van de partijen. Hiertoe wordt een bestendig bureau voor bemiddeling opgericht.

Bent u in een conflict met het ziekenhuis verwikkeld en in een impasse terechtgekomen? Dan kan u zich dus ook richten aan de Voorzitter van de NPCGZ om te bemiddelen: npcaz-cpnmh@health.fgov.be.