Tegemoetkomingen na pensioen

De BVAS maakt zich sterk voor een beleid dat samenwerking tussen oudere en jonge artsen aanmoedigt en gepensioneerde artsen de kans geeft om, indien gewenst, hun professionele activiteiten op een zelfgekozen ritme te blijven uitvoeren. We zijn dan ook tevreden dat de inkomensbeperking bij het werken na pensionering werd afgeschaft. Dat geconventioneerde artsen ook ná opname van hun pensioen recht hebben op het bedrag van het RIZIV-sociaal statuut, zij het onder vorm van een premie, werd onder impuls van de BVAS toegekend. Ook in de toekomst zullen wij ons blijven inzetten voor een degelijk en flexibel eindeloopbaanbeleid voor artsen. Het zou zonde zijn om de kennis en kunde van onze ervaren collega's verloren te laten gaan! 

Op welke tegemoetkomingen heeft u nu nog recht bij het bereiken van uw pensioenleeftijd? Indien u na uw pensioen actief blijft als arts, blijft u uiteraard recht hebben op de tegemoetkomingen voor huisartsen dan wel de tegemoetkomingen voor artsen-specialisten zoals andere collega's. Voor een aantal tegemoetkomingen worden de voorwaarden versoepeld voor eindeloopbaanartsen, dan wel moeilijker haalbaar indien u besluit uw activiteit te verminderen. Hieronder bezorgen we u een overzicht van deze tegemoetkomingen waar er wijzigingen kunnen optreden.  

1. RIZIV sociaal statuut of vervangende premie

Voor het jaar waarin u als (gedeeltelijk) geconventioneerde arts met wettelijk rustpensioen gaat, blijft u het recht op het RIZIV-voordeel behouden. Blijft u ook na het opnemen van uw pensioen nog actief, dan kan u het RIZIV sociaal statuut wellicht niet meer aanwenden voor een sociaal aanvullend pensioen (VAPZ).

Geconventioneerde artsen die na opname van hun pensioen actief blijven, hebben wel recht op een premie die gelijkwaardig is aan de sociale voordelen van het conventiesysteem. Hij of zij moet effectief zijn/haar pensioen hebben opgenomen en aan dezelfde voorwaarden voldoen die gelden voor de artsen die willen genieten van het sociaal statuut in de context van het akkoordensysteem tussen artsen en ziekenfondsen.

2. Accreditering

Artsen die reeds van hun pensioen genieten of een pensioenaanvraag hebben ingediend, kunnen hun accreditering laten verlengen in het eindeloopbaanregime. Ze mogen zelf bepalen of ze hun accreditering jaar per jaar ofwel voor een periode van drie jaar verlengen volgens het eindeloopbaanregime.

Bij de aanvraag eindeloopbaanregime wordt een afwijking op de norm van de minimumactiviteit toegestaan. Er is geen minimum vastgesteld. Wel dient u zich nog steeds te verbinden de vereisten inzake peer review en continue opleiding na te zullen leven en de bewijzen van uw deelname aan de LOK en van uw continue navorming aan de Accrediteringsstuurgroep over te maken jaar per jaar ofwel na de afloop van de drie jaar.

U kan uw aanvraag verlengen voor het aantal jaren dat uw situatie het toelaat. Vraag de verlenging minstens 2 maanden vóór het einde van uw lopende accrediteringsperiode aan via de webtoepassing voor het beheer van de accreditering.

3. Geïntegreerde praktijkpremie huisartsgeneeskunde

Indien u een actief huisarts bent én gebruik maakt van een aanvaard softwarepakket, dan heeft u recht op de geïntegreerde praktijkpremie. Het bedrag van de premie stijgt naarmate u aan bijkomende voorwaarden voldoet. Bereikt u daarentegen niet de minimumactiviteit, dan zal u niet langer in aanmerking komen voor de geïntegreerde premie huisartsgeneeskunde.

Heeft u op 1 januari van het premiejaar 5 jaar of meer uw RIZIV-nummer van huisarts (bevoegdheidscode -003 of -004,) dan moet u in het premiejaar minimum € 25.000 aan prestaties aangerekend hebben aan de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging). U moet ook ingeschreven zijn in de georganiseerde wachtdienst (of hiervan zijn vrijgesteld).

4. Praktijkondersteuning huisartsen

Als actieve huisarts in Vlaanderen (incl. Brussel) kan u een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten van minstens een 1/3 VTE praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige. Er geldt geen voorwaarde inzake een minimumaantal gmd’s meer in de nieuwe regeling, maar u moet wel toegetreden zijn tot de kring van uw regio.
Indien u vóór 2023 reeds een tegemoetkoming voor een medisch telesecretariaat had gekregen, dan dan kan u deze tegemoetkoming nog 1 à 5 jaar aanvragen.