Onze realisaties

Met het oog op de medische verkiezingen die van 6 tot 26 juni 2023 plaatsvinden, presenteren we u een selectie van de belangrijkste realisaties die BVAS in het recente verleden voor u uit de brand kon slepen. 

Vanaf 22 maart presenteerden we 20 realisaties waar we trots op zijn omdat ze zonder BVAS niet mogelijk waren!

Hieronder vindt u het overzicht:

In het syndicale landschap neemt BVAS een unieke positie in. We zijn ervan overtuigd dat veel artsen onze ideeën delen.

1. Behoud van betaling per prestatie

Op vele fronten tegelijk is er een georchestreerde campagne tegen de prestatiegeneeskunde en de arts als vrije ondernemer aan de gang. BVAS is het enige artsensyndicaat dat consequent weerstand biedt tegen de dreigende staatsgeneeskunde. Want als het van minister Vandenbroucke en de andere artsensyndicaten zou afhangen, dan was u vandaag nog net geen staatsambtenaar. Maar u zou wel hoofdzakelijk forfaitair vergoed worden.

Nochtans wijst elke enquête uit dat een grote meerderheid van artsen hoofdzakelijk per prestatie betaald wil worden. Waarom? Omdat ze er net zoals BVAS van overtuigd zijn dat de betaling per prestatie de beste garantie op kwaliteit van zorg biedt, en dus ook in het belang van de patiënten is. Forfaitaire vergoedingen zijn een interessante aanvulling maar wij geloven geenszins dat een verregaande forfaitarisering de kwaliteit bevordert.

Het behoud van de vergoeding per prestatie is een juiste en standvastige koers die BVAS onophoudelijk verdedigd heeft. Duidelijk een stellingname die ‘future-proof’ is.

BVAS. Probeer maar eens zonder

2. Medische raad versterkt

In de ziekenhuisnetwerken is de positie van de medische raad danig versterkt. Het medezeggenschap dat de artsen hebben afgedwongen in de netwerken is onmiskenbaar een realisatie van BVAS. Onze niet aflatende inspanningen om de artsen strategisch en operationeel te betrekken in het beheer van de ziekenhuisnetwerken hebben duidelijk gerendeerd. Een ziekenhuis zonder dokters mag dan al de wensdroom van economen en managers zijn, het is een utopie.  

Er is overtuigend bewijs uit het buitenland - de Mayo Clinic in de VS om maar een voorbeeld te noemen - dat ziekenhuizen het best functioneren met artsen als co-piloot in de cockpit. Het is vanuit die visie dat BVAS de concrete invulling van co-governance in de ziekenhuizen nauwlettend opvolgt en bewaakt.  

Even terzijde: we bevinden ons in goed gezelschap. De Franse president Macron stelde begin dit jaar voor om aan het hoofd van elk ziekenhuis een medisch-administratieve tandem aan te stellen. Een stelling die ook hier bij ons als leidraad kan dienen. Tegelijk kwam hij tot de vaststelling dat het gezondheidssysteem baat heeft bij maatregelen die de artsen hun verloren vrijheid teruggeven. We verwelkomen president Macron als erelid van BVAS.

BVAS. Probeer maar eens zonder

3. Vrijstelling van btw

Toen vorig jaar de vrijstelling van btw werd opgeheven voor ingrepen en behandelingen “zonder therapeutisch doel” kon BVAS een radicale omwenteling van de btw-reglementering voorkomen. Dankzij BVAS is en blijft het de arts, en niet de fiscus, die bepaalt welke behandelingen een therapeutisch doel hebben en btw-vrijstelling genieten.

We onderhandelden ook met succes voor een zo ruim mogelijke invulling van het begrip ‘therapeutisch doel’. Zo vallen niet alleen medische maar ook administratieve en ondersteunende handelingen die nodig zijn om de kwaliteit van zorg te garanderen onder de btw-vrijstelling. Hetzelfde geldt voor coördinatie, opleiding en allerhande wachtvergoedingen.

En ook de vergoedingen van artsen-diensthoofden, ziekenhuishygiënisten en hoofdgeneesheren worden vrijgesteld van btw. De vrijstellingsregel geldt overigens voor alle “nauw met ziekenhuisverpleging en medische verzorging samenhangende handelingen verricht door ziekenhuizen, psychiatrische inrichtingen, klinieken en dispensaria.”

Buiten de ziekenhuissector gaat het bijvoorbeeld om de vergoeding van de coördinerende en raadgevende artsen (CRA) in de woonzorgcentra, vergoedingen van huisartsen-kringverantwoordelijken en vergoedingen voor de praktijkopleiding van huisartsen en specialisten.   

BVAS. Probeer maar eens zonder

4. Correct gebruik telegeneeskunde

Voor patiënten die een arts online consulteren, is er enkel terugbetaling voorzien als er een voorafgaande behandelrelatie tussen arts en patiënt is. Dankzij deze voorwaarde die BVAS kon afdwingen, houden we deze nieuwe tool in handen van de behandelende arts. Op die manier werpen we een dam op tegen misbruik van telegeneeskunde door commerciële bedrijven.  

Van een behandelrelatie is sprake als de huisarts het GMD van de patiënt beheert;  als de huisarts die deel uitmaakt van een groepering van huisartsen waarvan er één het GMD van de patiënt beheert; of als de patiënt minstens één keer een fysieke raadpleging bij de arts had in het lopende kalenderjaar of tijdens de twee voorgaande kalenderjaren.

In afwijking van de algemene regel kan een tele-of videoconsultatie ook aangerekend worden als de patiënt door een arts is doorverwezen naar een arts-specialist. Het gebruik van teleconsultaties is overigens ook mogelijk tijdens de georganiseerde huisartsenwachtdienst.

Het principe van de voorafgaande behandelrelatie is een unique selling proposition die onze meerwaarde als syndicaat duidelijk aantoont. Het is de beste waarborg tegen misbruik door commerciële bedrijven die videoconsultaties aanbieden met een onbekende arts. Dergelijk oneigenlijk gebruik van telegeneeskunde voldoet niet aan de kwaliteitsnormen die uw patiënten verdienen.

BVAS. Probeer maar eens zonder

5. Nieuw statuut voor ASO’s

BVAS is mee grondlegger geweest van het nieuwe statuut dat de artsen-specialisten in opleiding tal van rechten en een betere verloning toekent. Onze inspanningen resulteerden in een collectieve overeenkomst (CO) met de ziekenhuisfederaties over minimale loon- en arbeidsvoorwaarden. Deze CO een mijlpaal voor jonge artsen noemen, is geenszins overdreven.

En dat alleen al wegens de onmiddellijke stijging van hun inkomen en het recht op een extra cumulatieve verhoging tot 125% voor nachtwerk en 150% voor zondagswerk. Voor het eerst wordt de werkelijke arbeidstijd van de artsen in opleiding objectief geregistreerd om een einde te maken aan de misbruiken uit het verleden. Minstens even belangrijk zijn het gewaarborgd loon vanaf de eerste ziektedagen en de vrijstelling van ziekenhuisdienst vanaf de 26e week voor de zwangere ASO.

Het werk is zeker niet af. BVAS engageert zich om nog andere essentiële rechten voor ASO’s uit de brand te slepen. Maar dankzij onze niet aflatende inspanningen is de bocht naar een beschermd statuut definitief genomen. Dit proces is onomkeerbaar. We zijn trots op onze onderhandelaars, ze hebben uitstekend werk verricht. Dat neemt niet weg dat evaluatie nodig is. Het is niet wenselijk dat de cultuur van de ASO’s naar een bediendencultuur zou omslaan. Onze realisaties voor stagemeesters komen later nog aan bod.

BVAS. Probeer maar eens zonder

6. Medisch geheim beschermd

Als enige bewaakt BVAS de onveilige verspreiding van gevoelige medische patiëntengegevens op tal van elektronische platformen. Patiëntendata dreigen een zuiver economisch begrip te worden. Of het nu gaat om het medisch voorschrift dan wel om gegevens uit medische patiëntendossiers, zowel artsen als patiënten moeten kunnen rekenen op hun rechten.

In volle Covid-crisis bereidde onze regering een ‘pandemiewet’ voor, met daarin de oprichting van een centrale databank voor elektronische voorschriften. Dat was zonder BVAS gerekend. Onze advocaten kwamen tussen en slaagden erin u en uw patiënten te behoeden voor het gevaar van deze ‘Big Brother’ database. In de definitieve versie van de wet is van de centrale gegevensbank geen letter meer te bespeuren.    

Waakzaamheid is continu geboden want het correct gebruik van gezondheidsgegevens staat voortdurend onder druk. Tal van initiatieven nemen een loopje met het ‘informed consent’ van de patiënt of interpreteren die zoals het hen best uitkomt. Veiligheid bij het uitwisselen van patiëntendata is een absolute prioriteit waar niet aan getornd kan worden.

Kwalitatief hoogstaande geneeskunde staat of valt nu eenmaal met de vertrouwelijkheid van medische gegevens. Al wie er ook maar aan denkt het medische geheim uit te hollen of in het gedrang te brengen, vindt BVAS op zijn weg.  

BVAS. Probeer maar eens zonder

7. Werkveld van huisarts bewaakt

BVAS bewaakt grondig het werkveld van de artsen en verzet zich tegen elke vorm van legalisering van onwettige uitoefening van de geneeskunde. Het overhevelen van typische huisartsentaken, zoals vaccinatie, naar andere zorgberoepen draagt bij tot de uitholling en devaluatie van het artsenberoep.

BVAS put alle juridische middelen uit om de vaccinatie in handen van de huisartsen te houden. De apothekers hebben het weliswaar voor elkaar gekregen dat ze mogen vaccineren, maar door toedoen van BVAS blijft hun vaccinatierecht beperkt tot vaccins tegen Covid. Het oorspronkelijke wetsontwerp zette de deur open voor een uitbreiding naar andere vaccins. Dat die bepaling is weggevallen, is zonder meer de verdienste van BVAS.

Mocht BVAS niet consequent oppositie hebben gevoerd, dan zouden apothekers zonder voorschrift een behandeling kunnen verlengen of de posologie aanpassen. Het zou hen eveneens toegestaan zijn om behandelingen te initiëren die tot nu toe onderworpen zijn aan het voorschrift door een arts.

Dankzij BVAS blijft het vaccinatierecht van de apothekers ook beperkt in de tijd. De uitzonderlijke ‘relaxatie’ van de wet in pandemie-tijden is wettelijk verankerd in de tijd. BVAS ziet erop toe dat de vervaldatum van deze tijdelijke maatregel niet ‘stoemelings’ verlengd wordt.

BVAS. Probeer maar eens zonder

8. Evenwichtige tariefakkoorden

Dankzij BVAS worden evenwichtige akkoorden afgesproken en bewaakt. Tariefakkoorden zijn synoniem voor toegankelijkheid, kostenbeheersing en tariefzekerheid voor de patiënt. De (de)conventiegraad is een barometer die aangeeft of de afgesproken tariefgrenzen voor de artsen aanvaardbaar zijn.We beperken ons niet tot het sluiten van akkoorden, we kijken er ook nauwlettend op toe dat ze correct worden uitgevoerd. Eénzijdige ingrepen worden door ons tijdig herkend en aangepakt.

De notie van conventie en deconventie maakt inherent deel uit van het akkoordenstelsel. Voor BVAS gaat het om een gelijkwaardige keuze tussen twee systemen die elk hun voor- en nadelen hebben. Dat u die keuze in eer en geweten voor uzelf kunt blijven maken, is essentieel voor het vrije beroep van arts dat BVAS consequent verdedigt.

Vandaar dat wij ons schrap zetten tegen elke poging van minister Vandenbroucke om die keuze irrelevant te maken door conventietarieven op te leggen aan niet-geconventioneerden. De inzet is niet meer of minder dan de toekomst van ons geneeskundig model en het vrije beroep van arts. Als het van de andere artsensyndicaten zou afhangen, dan krijgt de minister vrij spel om zijn ideologisch model op te leggen aan alle artsen.

BVAS. Probeer maar eens zonder

9. Elektronische verificatie van patiënt

Het hoeft niet altijd over de grote ideologische dossiers te gaan. Onze onderhandelaars zetten zich met dezelfde energie in om resultaten te boeken die op het eerste gezicht minder belangrijk lijken, maar die wel een grote impact hebben op uw dagelijkse praktijk.

Stelt u zich even voor dat u de identiteit van uw patiënt bij elke consultatie of huisbezoek moet verifiëren, en dus niet jaarlijks of om de twee jaar zoals nu. Verpleegkundigen bijvoorbeeld zijn verplicht om het eID in te lezen bij elk patiëntencontact. Wist u dat de ziekenfondsen en het RIZIV dezelfde verplichting ook aan de artsen willen opleggen? Ze ijveren er al jaren voor.

BVAS heeft dit verplicht ‘kaartlezen’ bij elke consultatie of huisbezoek resoluut geweigerd. We hebben u de herhaling van tientallen keren dezelfde onzinnige handeling per dag bespaard. Daarbij komt nog dat niet elke patiënt zijn ID op zak heeft. Denk aan kinderen van gescheiden ouders bijvoorbeeld. En wat als een identiteitskaart gestolen is of niet meer geldig?

Onze impact manifesteert zich ook in ‘kleine’ realisaties die misschien vanzelfsprekend lijken. Wellicht hebt u er nooit bij stilgestaan dat er onderhandelingen aan te pas kwamen. Een kleine moeite voor BVAS betekent voor u een wereld van verschil.

BVAS. Probeer maar eens zonder

10. De huisarts als coördinator

BVAS heeft steeds met verve de centrale rol en het leiderschap van de huisarts verdedigd. We waken erover dat de huisarts stevig aan het roer blijft staan van het multidisciplinair netwerk voor chronische zorgverlening. Artsen-specialisten, apothekers, verpleegkundigen, en kinesitherapeuten kunnen hun zeer gewaardeerde expertise inbrengen. Maar de huisarts stelt de primaire diagnose en blijft als zorgcoördinator het centrale aanspreekpunt.

Zonder doktersvoorschrift met diabetes naar de diëtist? Zonder doktersvoorschrift naar de verpleegkundige voor wondzorg? Op de andere artsensyndicaten hoeft u niet te rekenen, zij zien geen graten in de pogingen van de overheid om andere zorgverleners op gelijke voet te zetten met de huisarts. Door consequent in het verweer te gaan kon BVAS voorkomen dat de huisarts tot het zoveelste radertje in het gezondheidssysteem is verworden.

BVAS ziet de huisarts als ‘mandaathouder’ van het voorschrift. Of het nu gaat om geneesmiddelen, radiologie, klinische biologie, kinesitherapie of verpleegkundige zorg, het voorschrift kan niet uitbesteed worden aan niet-medici. Tandartsen, verpleegkundigen en vroedvrouwen mogen wel geneesmiddelen voorschrijven, maar in heel beperkte mate. Verder mag het voor ons niet gaan.

BVAS. Probeer maar eens zonder

11. Standstill voor ereloonsupplementen

De standstill inzake ereloonsupplementen in de ziekenhuissector heeft duidelijk gemaakt dat een belangrijk gedeelte van deze ereloonsupplementen dient om het ziekenhuis te financieren. Daarom heeft de overheid, op vraag van BVAS, een parallelle stop aanvaard: geen verdere inhoudingen op de erelonen zolang de ereloonsupplementen bevroren blijven.

De collectieve overeenkomst over het stabiliseren van de honorariumsupplementen en afdrachten is bij KB algemeen verbindend verklaard, zodat een uniforme toepassing in alle ziekenhuizen kan worden verzekerd. Nieuwe inhoudingen voor de kosten veroorzaakt door medische prestaties die niet door het budget worden vergoed zijn tijdens de duur van deze collectieve overeenkomst niet toegelaten, investeringen in medische innovatie uitgezonderd.

De stabilisering van de ereloonsupplementen heeft betrekking op de ziekenhuisopnames in een individuele kamer en geldt voor zowel geconventioneerde als niet-geconventioneerde artsen. Dankzij BVAS is een verhoging van de in de algemene regelingen van de ziekenhuizen vastgelegde percentages voorlopig niet mogelijk.

BVAS. Probeer maar eens zonder

12. Uitstel functionele samenwerkingsverbanden

Het RIZIV gaf gehoor aan de vraag van BVAS om de functionele samenwerkingsverbanden van wachtposten niet, zoals aanvankelijk voorzien, in 2023 in te voeren. Het centraal oproepnummer 1733, dat noodzakelijk is voor de triage van patiënten, zal pas in juni 2024 operationeel zijn. Op aandringen van BVAS is de startdatum voor de samenwerkingsverbanden naar 1 januari 2025 verschoven.

Als het van BVAS afhangt, blijft het niet bij uitstel maar worden de functionele samenwerkingsverbanden definitief afgeserveerd. De schaalvergroting die maakt dat huisartsen hun permanentie nog uitsluitend kunnen organiseren in samenwerkingsverbanden van minimum drie wachtposten voor een gebied met minstens 300.000 inwoners, is onverantwoord. Slechts één van de drie wachtposten mag ’s nachts open blijven.

Andere artsensyndicaten vinden het de ‘nieuwe realiteit’ dat een ­patiënt ’s nachts 30 kilometer moet rijden om een wachtpost te bereiken. BVAS doet er alles aan om patiënten en artsen te behoeden voor zo’n scenario. In se zijn de samenwerkingsverbanden niet meer dan een verkapte besparingsoperatie die de huisartsen opzadelt met zwaardere nachtdiensten op onbekend terrein en bij patiënten die ze niet kennen.

Eind november 2020 trokken we naar de Raad van State om het KB dat de functionele samenwerkingsverbanden invoert nietig te laten verklaren. Een uitspraak wordt eind 2023 verwacht.

BVAS. Probeer maar eens zonder

13. Raadpleging op 30 euro

Het tarief voor een raadpleging bij de huisarts steeg op een jaar tijd met 10%, van 27,25 euro begin januari 2022 tot 30 euro op 1 januari 2023. BVAS maakte zo haar belofte uit 2020 waar om de huisartsenconsultatie op drie jaar tijd tot 30 euro te brengen. De verhoging ging een jaar eerder in dan voorzien. Dat is deels te danken aan de artsen-specialisten die bereid waren een deel van hun budget hiervoor af te staan.

Uiteraard kan men opwerpen dat 30 euro voor een consultatie bij de huisarts niet meer dan verdiend is, en ook logisch. En toegegeven, het is niet spectaculair hoger dan waar de voorziene indexaanpassing recht op had gegeven. Maar over alles moet onderhandeld worden. Zonder bijkomende injectie met 2,5% bovenop de index was het tarief dit jaar op 29,19 euro blijven steken.

Parallel met deze herwaardering van de huisartsen werden op 1 januari 2023 ook de consultaties van specialisten met de laagste consultatietarieven opgewaardeerd. De 30 euro is dus niet alleen verworven voor huisartsen, maar ook voor een hele reeks artsen-specialisten die tegen een lager tarief dan 30 euro werkten.

De herwaardering van de huisartsgeneeskunde is voor BVAS ‘work in progress’. We zullen alles in het werk stellen om de verhoging met 2,5% boven de index te herhalen in 2024. 

BVAS. Probeer maar eens zonder

14. Bescherming inkomen tijdens Covid

De resultaten die we tijdens de Covid-crisis voor u en uw collega’s  konden boeken, laten zich amper in één topic samenvatten. BVAS was in die donkere maanden en jaren zeer begaan met de werkomstandigheden van artsen, hun welzijn en inkomen. In dit topic focussen we op onze resultaten met impact op uw inkomen.  

Onder impuls van BVAS werden tele- en videoconsultaties gefinancierd met een passend honorarium. Onze onderhandelaars stonden ook voortdurend op de barricade voor een correcte betaling van artsen in triage-of testcentra, in woonzorgcentra, ziekenhuizen en huisartsenpraktijken.

We onderhandelden met succes over federale en regionale steunmaatregelenvervangingsinkomens en financiële compensaties voor artsen die hun praktijk tijdelijk moesten sluiten. Zo hadden we een belangrijk aandeel in het crisis-overbruggingsrecht voor artsen die hun niet-dringende activiteiten moesten stopzetten en in de compensatiepremie voor artsen die een substantiële omzetdaling noteerden.

Toen de regering besliste om huisartsen eenmalig een extra vergoeding per GMD toe te kennen, kon BVAS voorkomen dat de regeling nadelig zou uitvallen voor de jongere collega’s. Zoals we er ook alles aan deden om artsen-specialisten in opleiding te beschermen tegen inkomensverlies. De compensatie van 2,5 euro per patiëntencontact voor de kosten van beschermingsmateriaal ten slotte, mag ook niet ontbreken in dit lijstje.

BVAS. Probeer maar eens zonder

15. Ondersteuning geestelijke gezondheidszorg

De geestelijke gezondheidszorg in ons land is op een bijzondere manier georganiseerd. Dat heeft alles te maken met ‘Project 107’, verwijzend naar artikel 107 van de ziekenhuiswet. Als ziekenhuizen vrijwillig bedden bevriezen, kunnen ze het personeel dat vrijkomt inzetten om mobiele equipes voor gespecialiseerde psychiatrische zorg op ‘huisbezoek’ bij de patiënt te sturen.

BVAS bewaakt zowel de positie van de huisartsen als die van de psychiaters binnen die alternatieve vormen van zorgverlening. Geestelijke gezondheid is een zaak van iedereen, het gaat van somatische zorg in de psychiatrie tot liaisonpsychiatrie in de algemene ziekenhuizen. In al die domeinen wogen we op de besluitvorming.  

Tal van realisaties in de geestelijke gezondheidszorg dragen dan ook een BVAS-stempel. We vermelden onder meer de herwaardering van de elektroconvulsietherapie (ECT) voor zowel psychiaters als anesthesisten, die we in november 2021 tot stand brachten. Door tussenkomst van BVAS kregen psychiaters en kinder- en jeugdpsychiaters tijdens de Covid-crisis snel toegang tot de ambulante nomenclatuur voor ‘consultaties op afstand’.

BVAS. Probeer maar eens zonder

16. Hervorming van de nomenclatuur

De hervorming van de nomenclatuur is een huis in aanbouw, voorlopig zonder afgewerkte fundering en zonder dak. De manier waarop de nomenclatuurhervorming wordt voorgesteld, lijkt op het eerste gezicht onschuldig. Het honorarium van de arts wordt opgesplitst in een inkomensgedeelte en een kostengedeelte.

Dankzij BVAS blijft ook het kostengedeelte het statuut van ‘honorarium’ behouden. Dat betekent dat het niet zomaar automatisch naar het budget financiële middelen (BFM) van de ziekenhuizen getransfereerd kan worden. Medische raden en beheerders moeten hierover een akkoord bereiken.

De hypothese is dat het gedeelte dat overblijft voor de arts een ‘zuiver’ honorarium is. Maar minister Vandenbroucke liet al verstaan dat ‘zuiver’ geen synoniem is voor ‘onaantastbaar’. Kortom: onzekerheid troef over de grootte van de ‘zuivere’ honoraria maar ook over de uiteindelijke bestemming. Welke garantie hebben we dat het ‘zuiver’ honorarium wel degelijk integraal naar de arts gaat? Bovendien wordt er met geen woord gerept over het feit dat de nomenclatuurhervorming ook geldt voor de extramurale artsen. Hoe moeten zij ooit uit de kosten geraken?

BVAS laat zich niet in de luren leggen: een huis is pas bewoonbaar als de bouw volledig afgewerkt en opgeleverd is. Voor het zover is, kunnen we onmogelijk ons fiat geven. Onze onderhandelaars blijven waakzaam en alert om te voorkomen dat sluipende deelakkoorden deze oefening verzieken.

BVAS. Probeer maar eens zonder

17. Extramurale artsen

De huidige ontwikkelingen in het zorglandschap focussen vooral op de ziekenhuizen. Of het nu gaat om de hervorming van de nomenclatuur of de berekening van het kostengedeelte van honoraria, de specifieke problemen die eigen zijn aan de extramurale artsenpraktijken worden niet geanalyseerd.

Tijdens de Covid-crisis was de overheid in hetzelfde bedje ziek. Mocht BVAS niet herhaaldelijk in de bres zijn gesprongen, dan hadden vrijgevestigde specialisten het zonder beschermingsmateriaal moeten stellen. De overheid had nagelaten hen op de lijst van prioritaire beroepen voor de levering van mondmaskers te zetten. BVAS kwam ook tussen toen diezelfde overheid verzuimde om artsen-specialisten buiten het ziekenhuis te betrekken bij de noodplannen voor de aanpak van de epidemie. 

Als enig artsensyndicaat zet BVAS de hakken in het zand om de stiefmoederlijke behandeling van de zowat 9.000 extramurale specialisten tegen te gaan. Ze hebben recht op hetzelfde ‘level playing field’ en verdienen dezelfde kansen als hun collega’s in het ziekenhuis. De voorzitter van BVAS is een extramurale arts en kent die gevoeligheid als geen ander.

BVAS. Probeer maar eens zonder

18. Correct gebruik van VIDIS

Al wie er ook maar aan denkt het medisch geheim uit te hollen of in het gedrang te brengen, vindt BVAS op zijn weg. Dat schreven we al in een vorig topic. Een concreet voorbeeld is VIDIS, de afkorting van ‘Virtual Integrated Drug Information System’. Het is een bij uitstek privacygevoelig dossier dat onze voortdurende aandacht vergt.

VIDIS is een project van het RIZIV, bedoeld om de elektronische uitwisseling van gegevens over geneesmiddelen te faciliteren tussen artsen en patiënten, maar ook  tussen de verschillende zorgberoepen onderling. Op zich is er niets mis mee dat artsen, apothekers en verpleegkundigen het medicatieschema van de patiënt met elkaar delen. Zorgverleners die vlot met elkaar communiceren, het kan alleen maar heilzaam zijn voor de patiënt.

Tot de spreekwoordelijke aap uit de mouw kwam. Het duurde namelijk niet lang voor de apothekers als voorwaarde stelden dat de arts in het medicatieschema bij elke behandeling ook de indicatie zou vermelden. Alle alarmsignalen gingen af en BVAS zette zich schrap.

Apothekers moeten geen inzage hebben in het medisch dossier van de patiënt, ze hoeven de diagnose niet te kennen. En het medicatieschema kan zeker geen opstapje zijn voor de apotheker om een behandeling te starten. Patiënten hebben ook recht op bescherming van hun privacy. De wet op de patiëntenrechten is voor ons geen vodje papier.

BVAS. Probeer maar eens zonder

19. New Deal bijgestuurd

De New Deal voor de huisartsen is niet meer uit de actualiteit weg te branden. Op dit moment hebben huisartsen de keuze tussen het prestatiemodel waarin ze hoofdzakelijk per akte betaald worden, of het forfaitaire model met een vast forfait per patiënt. Frank Vandenbroucke bedacht de New Deal als een ‘derde weg’.

Het financieringssysteem van de New Deal is een drieledig model waarin huisartsen voor 40 tot 45% per capita betaald worden, voor 40 tot 45% per prestatie en voor 10 tot 15% via premies voor praktijkondersteuning. Huisartsen kunnen vrijwillig instappen of naar dit derde model overschakelen. Maar in de eerste ontwerpen waren niet-geconventioneerde huisartsen en solopraktijken uitgesloten.

BVAS voert de vrije keuze van praktijk hoog in het vaandel. Voor ons zijn alle praktijkvormen evenwaardig. In de werkgroep die de New Deal voorbereidt, bleven onze onderhandelaars op dezelfde nagel kloppen. Met succes want de New Deal staat nu ook open voor solopraktijken en de conventiestatus van de huisarts doet er ook niet meer toe.

We slaagden er ook in om twee andere voorwaarden te laten schrappen. Zo is de minimumdrempel van 1.000 vaste patiënten - een rem voor jonge artsen en artsen aan het einde van hun loopbaan - op vraag van BVAS afgevoerd. Ook de vereiste dat huisartsen verpleegkundigen of praktijkassistenten als werknemers moeten aanwerven, is gesneuveld. Ze mogen nu ook een zelfstandigenstatuut hebben.

BVAS. Probeer maar eens zonder

20. Respect voor de arts

Ministers die de solowerkende huisarts schofferen en wegzetten als een relict uit voorbije tijden. Ziekenfondsen en ziekenhuiskoepels die de artsen steevast als ‘graaiers’ bestempelen. In de framing van onze tegenstanders zijn artsen op geldgewin beluste egoïsten die er niet voor terugdeinzen om hun patiënten op kosten te drijven. 

Dokters bashen is tegenwoordig vooral ‘BVAS bashen’. Dat is geen toeval, we zijn het enige artsensyndicaat dat de dokters echt verdedigt en nagels met koppen slaat. Wie zich bezondigt aan doktersbashing krijgt van ons lik op stuk. Zeggen waar het op staat, zelfs als we er alleen voor staan, dat is BVAS.

De overgrote meerderheid van de artsen zijn niet de op geld beluste individuen zoals overheid en ziekenfondsen ze graag opvoeren, maar hardwerkende, sociaal voelende en gemotiveerde artsen die hun patiënten centraal plaatsen. 

Daarom dringt BVAS steeds aan op meer respect voor de artsen vanwege overheid en ziekenfondsen. Dat is ook nodig. U en uw collega’s verdienen meer maatschappelijke waardering.

BVAS. Probeer maar eens zonder

Onze boegbeelden

In de laatste rechte lijn naar de medische verkiezingen richten de boegbeelden in de van BVAS zich rechtstreeks tot alle artsen. Elke video bevat een praktische module met uitleg over de kiesprocedure. Onze boegbeelden zijn ook te bewonderen in de prachtige folder die alle 60.000 Belgische artsen in de bus kregen.

Ons kiesprogramma

De slogan ‘Uw toekomst is onze prioriteit’ staat centraal in onze campagne waarin BVAS zich profileert als een constructief en toekomstgericht artsensyndicaat. Hoe zien we uw toekomst? Waarin differentiëren we ons van de andere syndicaten? En vooral: waarom is stemmen op BVAS in juni een absolute noodzaak?