Tegemoetkomingen als ASO

RIZIV-voordeel voor (gedeeltelijk) geconventioneerde artsen

Artsen die volledig of gedeeltelijk toetreden tot het akkoord artsen-ziekenfondsen krijgen een geldelijk voordeel, sociaal statuut van de arts genoemd. Om te kunnen toetreden tot een akkoord, dient er uiteraard wel een akkoord artsen-ziekenfondsen te bestaan.

Aangezien u tijdens uw opleiding uw verstrekkingen niet zelf aanrekent, heeft het weinig zin u te deconventioneren. U treedt als aso dan ook best toe tot het akkoord. U krijgt vanaf het eerste jaar in uw opleiding overigens reeds het volledige sociaal voordeel toegewezen.

In afwachting van een meer grondige hervorming krijgen alle artsen in opleiding die op 31 december 2023 in opleiding zijn een verhoogd sociaal voordeel van € 7.465,04 (2023). Bent u op dat ogenblik niet langer in opleiding, dan heeft u als geconventioneerd arts recht op een sociaal statuut van € 5.546,26 (2023). Indien u gedeeltelijk geconventioneerd bent, heeft u recht op het sociaal statuut ten bedrage van € 2.616,30 (2023).

Verloning artsen-specialisten in opleiding

U krijgt een billijke vergoeding uitgekeerd, overeenkomstig het KB van 21 april 1983 (art. 34) met betrekking tot de “vaststelling van de nadere regeling voor de erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen”. Onder billijke vergoeding verstaat men het basisloon en het aanvullend loon (ingeval van opting-out) zoals bedoeld in art. 7§2 van de wet van 12 december 2010 tot vaststelling van de arbeidsduur.