Welke instanties verwittigen?

Indien u uw activiteit volledig wenst te stoppen, verwittigt u best uw provinciale raad van de Orde van artsen (verzoek tot weglating van de lijst), alsook het RIZIV. Let wel: in dat geval bent u niet gerechtigd nog langer de geneeskunde uit te oefenen, noch uw stem uit te brengen in het kader van de medische (syndicale) verkiezingen. 

Indien u nog een beperkte medische activiteit in stand wenst te houden zoals het voorschrijven van geneesmiddelen of attesten, dan moet u wel ingeschreven blijven bij de Orde en uw RIZIV-nummer behouden. Uiteraard blijft u in dat geval ook onderworpen aan de ZIV-reglementering bv. de regels voor overconsumptie. 

Bent u huisarts en vormt u samen met andere huisartsen een huisartsengroepering, dan werd uw huisartsengroepering wellicht geregistreerd bij het RIZIV. Indien de samenstelling van de groepering wijzigt, bv. doordat één van de huisartsen de groepering verlaat, dan dient deze wijziging meegedeeld te worden online via de webtoepassing ProGezondheid via de module ‘Mijn groeperingen’.

Andere instanties die wellicht ook zal moeten contacteren, vindt u hieronder terug.

1. Accrediteringsstuurgroep

Artsen die reeds van hun pensioen genieten of een pensioenaanvraag hebben ingediend, kunnen hun accreditering laten verlengen in het eindeloopbaanregime. Ze mogen zelf bepalen of ze hun accreditering jaar per jaar ofwel voor een periode van drie jaar verlengen volgens het eindeloopbaanregime.

Bij de aanvraag eindeloopbaanregime wordt een afwijking op de norm van de minimumactiviteit toegestaan. Er is geen minimum vastgesteld. Wel dient u zich nog steeds te verbinden de vereisten inzake peer review en continue opleiding na te zullen leven en de bewijzen van uw deelname aan de LOK en van uw continue navorming aan de accrediteringsstuurgroep over te maken jaar per jaar ofwel na de afloop van de drie jaar.

Indien u uw praktijk volledig stopzet, laat u best weten aan de accrediteringsstuurgroep weten op welke datum u stopt. Hierbij verwacht men dat u tevens de bewijzen meezendt dat u tot uw stopzetting zich wel degelijk heeft blijven bijscholen en bent blijven deelnemen aan de LOK-vergaderingen. De mededeling van het stopzetten van de activiteit dient om te vermijden dat er nog forfaitaire bedragen zouden worden uitbetaald in de eventueel nog volgende jaren.

2. Kruispuntbank van Ondernemingen

Wanneer u stopt als zelfstandige, moet u uw zelfstandige activiteit uitschrijven uit de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Dat kan u doen bij het ondernemingsloket van uw regio of het ondernemingsloket van uw sociaal verzekeringsfonds. Aan de uitschrijving zijn administratiekosten verbonden.

3. Sociaal verzekeringsfonds en ziekenfonds

U moet de stopzetting van uw zelfstandig beroep binnen 15 dagen meedelen aan uw sociaal verzekeringsfonds en uw ziekenfonds. Op die manier voorkomt u dat u bijdragen blijft betalen voor uw zelfstandige activiteit. Hou er wel rekening mee dat u eventueel nog bijdragen verschuldigd bent voor het lopende kwartaal. 

U kan tot 2 jaar na de stopzetting van uw activiteit nog regularisaties krijgen over vorige bijdragejaren. De regularisaties gebeuren in de meeste gevallen immers pas na 2 jaar.

4. Lokaal belastingkantoor

Heeft u bij uw stopzetting van uw activiteit nog niet-gebruikte getuigschriften, dan mogen deze in geen geval worden weggegooid, doorverkocht, doorgegeven of teruggestuurd naar medattest, bpost of het RIZIV. Niet-gebruikte getuigschriften (zowel gepersonaliseerde boekjes als niet-gepersonaliseerde kettingformulieren) moeten worden bewaard tot de belastingcontroleur vaststelling heeft gedaan van het niet-gebruik.

Contacteer de lokale belastingdienst om het niet-gebruik van deze resterende getuigschriften laten vaststellen. Om de afgifte van de niet-gebruikte getuigschriften vlot te laten verlopen, raadt men aan een overzicht te maken de niet-gebruikte nummers.

5. Btw-kantoor

Indien u een btw-identificatienummer had, dient u tevens uw stopzetting door te geven aan de btw-administratie en dit binnen één maand na stopzetting. Dit kan via het formulier 604C dat u verplicht moet indienen via de online toepassing e604.

6. Verzekering medische aansprakelijkheid

Indien u uw medische activiteit volledig wenst stop te zetten, neemt u best contact op met de verzekeraar voor de polis beroepsaansprakelijkheid. Vraag hem om na te kijken of er nog contractuele verplichtingen zijn ten opzichte van de verzekeraar en hoe het zit met de uitloopregeling (bent u gedekt voor eventuele schadegevallen die zich voordoen na uw carrière?).

Indien u nog een beperkte beroepsactiviteit uitoefent na uw pensioen, vergeet dan ook niet uw verzekeraar van de verzekering beroepsaansprakelijkheid te contacteren om eventueel een premievermindering te bekomen (voor de verminderde beroepsactiviteit).

7. Softwareleverancier

In geval van elektronische dossiers meent de nationale raad van de Orde van Artsen dat de erkende softwarepakketten de mogelijkheid moeten voorzien opdat, bij stopzetting van een praktijk, een volledig bestand met patiëntendossiers in bewaring kan gegeven worden aan een andere arts.

U contacteert in dit kader best tijdig uw softwareleverancier voor meer informatie. Hou er rekening mee dat er doorgaans een opzegperiode verbonden is aan het eventueel opzeggen van het contract met uw softwareleverancier.

Indien u het contract zou willen stopzetten in de toekomst, informeer u dan ook tijdig over de opzegtermijnen en -modaliteiten. Indien u laattijdig opzegt, bestaat de reële kans dat u nog genoodzaakt zal zijn nog een jaar te betalen voor de licentie ook al is uw activiteit intussen volledig stopgezet. 

Normaal gesproken wordt er een verwerkersovereenkomst afgesloten, waarin wordt bepaald wat er gebeurt met de gegevens bij de stopzetting van uw praktijk.

Accreditering eindeloopbaan

Als u met pensioen bent of als u uw pensioen heeft aangevraagd, kunt u uw accreditering laten verlengen volgens het eindeloopbaanregime.