Accreditering eindeloopbaan

Als u met pensioen bent of als u uw pensioen heeft aangevraagd, kunt u uw accreditering laten verlengen volgens het eindeloopbaanregime.

Hoe vraagt u uw accreditering volgens het eindeloopbaanregime aan?

U kan uw accrediteringsaanvraag volgens het eindeloopbaanregime online aanvragen via de online webtoepassing van het RIZIV, Accreditering.

Dien uw aanvraag minstens 2 maanden vóór het einde van uw lopende accrediteringsperiode online in.

Onder welke voorwaarden kan u de accreditering volgens het eindeloopbaanregime aanvragen?

Indien u reeds geniet van een pensioen of uw pensioenaanvraag heeft ingediend, mag u een aanvraag tot verlenging van uw accreditering volgens het eindeloopbaanregime indienen:

  • waarbij u een afwijking vraagt op de norm van de minimumactiviteitsdrempel;
  • waarbij u zich ertoe verbindt de vereisten inzake peer review en continue opleiding te zullen naleven en de bewijzen van uw deelname aan de LOK en van uw continue navorming aan de Accrediteringsstuurgroep zal over maken.

Wanneer start een accrediteringsperiode en hoe lang duurt deze periode?

Uw accrediteringsperiode gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de goedkeuring van uw (verlengings-)aanvraag door de Accrediteringsstuurgroep.

U kan uw aanvraag verlengen voor het aantal jaren dat uw situatie het toelaat. Ofwel verlengt u uw accreditering jaar per jaar, ofwel kiest u voor een periode van drie jaar.

Welk financieel voordeel geniet u als geaccrediteerd arts?

Net zoals een geaccrediteerd huisarts of arts-specialist, ontvangt u een jaarlijks forfaitair accrediteringshonorarium of accrediteringsforfait van € 645,84 (2022) dat een deel van uw vormingskosten dekt. De forfaitaire accrediteringshonoraria zullen worden gestort na de accrediteringsperiode van één jaar of van drie jaar en na het voorleggen van voormelde bewijzen.

U heeft ook recht op een verhoogd honorarium voor de raadpleging en het bezoek, zonder wijziging van het remgeld. Het accrediteringssupplement (Q-waarde in de nomenclatuur) wordt automatisch en integraal vergoed op basis van uw RIZIV-identificatienummer.