Onze waarden

Bouwen aan de geneeskunde van morgen betekent voor BVAS onophoudelijk opkomen voor de belangen van artsen en patiënten. Wij zijn er niet om politici of ziekenfondsen te plezieren.

Wij verdedigen een geneeskunde die vertrekt vanuit de waarden en belangen van de artsen en de patiënten. Dit is waartoe wij ons engageren:

Aantrekkelijkheid

Wij blijven ons inzetten voor de herwaardering die zich overigens de jongste jaren heeft ingezet door een vergoeding per prestatie, een passende vergoeding voor de beschikbaarheid van de arts, ondersteuning voor vrouwelijke collegae (bv. via dienstencheques) zodat ze in correcte omstandigheden hun beroep kunnen blijven uitoefenen, en een deftige verloning voor artsen in opleiding.

Vrijheid

Wij blijven ons inzetten voor de verdediging van de vrijheid om tot het akkoord toe te treden, die één van onze fundamentele verworvenheden is en onze enige mogelijkheid om werkelijk inspraak te hebben in de besluitvorming binnen het stelsel van de gezondheidszorg. De mogelijkheid om onze honoraria te bepalen volgens hun werkelijke waarde kon worden gevrijwaard dankzij onze overtuigingskracht, en dit terwijl de kamersupplementen in ziekenhuizen drastisch werden ingeperkt. Wij zullen er blijven op toezien dat de vrije artsenkeuze door de patiënt niet wordt aangetast door systemen van verplichte inschrijving of opgelegde echelonnering.

Respect

Alle artsen hebben recht op een evenwicht tussen hun beroeps- en privéleven. Wij blijven ijveren voor meer respect voor de artsen, onder meer door een betere regeling van de wachtdiensten, door de toekenning van een behoorlijk pensioen en door een betere naleving van de werktijden voor artsen in opleiding.

Bescherming

Wij zetten ons in voor de verdediging van het recht van alle artsen op een beroepsverzekering  (ongeval of ziekte) en op een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid tegen aanvaardbare voorwaarden en tarieven. Wij zullen ook werk maken van veilige privépraktijken.

Kwaliteit

Wij willen een toegankelijke geneeskunde waarin de patiënt erop kan rekenen dat de arts uitsluitend in zijn belang handelt, en niet in het belang van het budget die de Minister van Sociale Zaken ter beschikking heeft. Dit neemt niet weg dat wij ervan overtuigd zijn dat die therapeutische vrijheid gepaard moet gaan met een verantwoordelijkheid op basis van goede, door de beroepsgemeenschap aanvaarde praktijken. Zo lagen wij aan de basis van de accreditering en het medisch-farmaceutisch overleg.

Vereenvoudiging

Wij zullen de afschaffing eisen van ongegronde administratieve maatregelen en de vereenvoudiging van noodzakelijke maatregelen, en dit gepaard met een billijke vergoeding voor de bijbehorende werklast.

 

Bestuursorgaan

Het Bestuursorgaan is samengesteld uit 48 bestuurders die lid zijn van de regionale afdelingen. Nederlandstaligen, Franstaligen, huisartsen en artsen-specialisten zijn hierin paritair vertegenwoordigd.

Onze geschiedenis

De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) kan terugblikken op een rijke geschiedenis. BVAS vond zijn oorsprong in de woelige jaren ’60 van de vorige eeuw. 

Jaarverslag

Het bestuursorgaan van BVAS stelt jaarlijks een verslag op van de activiteiten van het voorbije jaar. Dit activiteitenverslag wordt goedgekeurd door de Algemene Vergadering. Hieronder vindt u een overzicht van de meest recente jaarverslagen.

Directiecomité en Medewerkers

Het Directiecomité van BVAS wordt geleid door de voorzitter, bijgestaan door vier ondervoorzitters, twee secretarissen-generaal en de schatbewaarder. 

De leden van het Directiecomité kunnen rekenen op medewerkers die hen bijstaan op het federale niveau of in één van de vier Afdelingen.