Administratieve stappen huisartsen in opleiding

Van huisartsen in opleiding (HAIO's) wordt verwacht dat ze een aantal administratieve stappen zetten, gaande van een stageplaats vastleggen, zich inschrijven bij de Orde van Artsen en een RIZIV-nummer aanvragen tot het indienen van een stageplan en een stagerapport. Hieronder zetten we alles op een rijtje.

1. Vastleggen van uw stageplaats

Na het succesvol doorlopen van de bekwaamheidsprocedure die toegang geeft tot de master-na-master huisartsgeneeskunde, neemt u deel aan de door het ICHOvzw georganiseerde sollicitatieprocedure. U solliciteert van meet af aan binnen een toegewezen opleidingsregio voor de 2 huisartsenstages die deel uitmaken van uw stageplan. De profielen van de beschikbare aangestelde huisarts- en ziekenhuispraktijkopleiders zijn online raadpleegbaar via de ICHO-website (Mijn ICHO).

 • Huisartsenstage
  Wanneer u tot een akkoord komt met een huisarts-praktijkopleider voor één van beide huisartsenstageperiodes, vult u de online aanmelding in. Na de elektronische bevestiging door uw huisarts-praktijkopleider wordt de aanmelding automatisch doorgestuurd naar ICHOvzw. De opleidingscontracten worden u dan toegestuurd per academiejaar. De opleidingsovereenkomst wordt afgesloten tussen 3 partijen: uzelf, uw praktijkopleider en SUi vzw. Hiervoor zijn er standaard jaarcontracten beschikbaar die zijn goedgekeurd door ‘t HOP, OVERSTAG, de Orde van Artsen en de minister van Volksgezondheid.
 • Ziekenhuisstage
  De ziekenhuisstage wordt centraal toegewezen. U moet hiervoor geen aanmelding invullen en zal automatisch de nodige opleidingscontracten toegestuurd krijgen. Er wordt geen contract ondertekend tussen u en het ziekenhuis of tussen SUi vzw en het ziekenhuis. Meer informatie vindt u hier
  Vervolgens bezorgt u vóór de start van elke stageperiode een door alle partijen ondertekend opleidingscontract én een Dimonaformulier aan ACERTA sociaal secretariaat. U vindt de contactgegevens hier terug. 
  Voorbeelden van het opleidingscontract vindt u hier ook terug.
 • Buitenlands diploma
  Beschikt u over een buitenlands diploma en wenst u een visum aan te vragen om in België te kunnen werken?
  Vraag dan eerst uw erkenning aan bij één van de Gemeenschappen. Voor Nederlandstalige dossiers kan u terecht bij het Agentschap Zorg en Gezondheid. Na toekenning van een erkenning door de Gemeenschappen stuurt de FOD Volksgezondheid u automatisch uw visum op dat u de toegang tot het beroep verleent.

2. Inschrijven bij de Orde van Artsen

U schrijft u vóór de start van uw eerste stage in bij de Orde van Artsen. De inschrijving bij de Orde van Artsen is wettelijk verplicht voor alle artsen die de geneeskunde tijdelijk of definitief willen uitoefenen in België. Nadat u uw visum ontvangen hebt, schrijft u zich in bij de Provinciale Orde van Artsen van de provincie waar u stage zal lopen. U kan u hier registreren. Dit loopt normaliter via een online module (met e-ID kaartlezer). Voor artsen met een buitenlandse identiteitskaart is er de mogelijkheid tot manuele registratie voorzien.

U dient volgende documenten mee te sturen/af te geven:

 • een kopie van uw eID of identiteitskaart
 • een bewijs van goed gedrag en zeden (formulier type I, gratis, is 3 maanden geldig);
 • uw voorlopig promotiebewijs van de universiteit;
 • het visum uitgereikt door de FOD Volksgezondheid.

3. Indienen stageplan bij de Erkenningscommissie van het Agentschap Zorg en Gezondheid

Uw volledige opleidingstraject wordt vastgelegd in uw stageplan. Uw stageplan geeft een overzicht van uw toekomstige stages en bevat informatie over uw stagemeesters. U bent verantwoordelijk voor uw stageplan en u moet het opstellen in samenwerking met uw coördinerend stagemeester.

Daarna moet het goedgekeurd worden door de gemeenschap waartoe uw universiteit behoort. Zodra u uw attest van de Orde hebt ontvangen, bezorgt u binnen de vier maanden vanaf het begin van de stage, uw stageplan ter goedkeuring aan de Erkenningscommissie van uw specialisme van het agentschap Zorg en Gezondheid, die zal nagaan of er aan alle voorwaarden is voldaan.

U kan uw erkenningsaanvraag indienen via het e-loket voor gezondheidszorgberoepen

Meer informatie over het indienen van uw stageplan en de bijhorende formulieren vindt u hier.

4. Aanvragen RIZIV-nummer

Als uw stageplan goedgekeurd is, wordt dit doorgestuurd naar het RIZIV. Het RIZIV bezorgt u vervolgens op uw domicilieadres uw RIZIV-nummer met bevoegdheidscode, het cijfer nul gevolgd door de twee eerste cijfers van uw discipline.

U heeft uw RIZIV-nummer nodig om de geneeskundige verstrekkingen die in aanmerking komen voor terugbetaling aan patiënten, aan de ziekteverzekering te kunnen attesteren. Het RIZIV-nummer is een uniek identificatienummer, dat u op alle officiële documenten in verband met uw praktijk (voorschriften, getuigschriften, enz.) moet vermelden. Dit nummer zal tijdens uw traject veranderen, aangezien de bevoegdheidscode (de laatste drie cijfers) verandert zodra u als arts erkend wordt.

Om uw RIZIV-nummer te bekomen moet u dus niets doen. Eens het RIZIV in het bezit is van de nodige documenten, wordt uw nummer u toegestuurd.

5. Inschrijven bij de wachtdienst en registratie van de wachten

U schrijft u in bij de wachtkring waartoe ook uw huisarts-praktijkopleider behoort.

Het aantal en de verdeling van de wachten gebeurt in een billijk beurtsysteem en volgens het reglement van de lokale wachtkring. Het ICHOvzw heeft hierover een aantal aanbevelingen geformuleerd.

6. Inschrijven bij een ziekenfonds naar keuze

In België is iedereen verplicht aangesloten bij een verzekering voor ziektekosten. Als haio werkt u onder het sui generis statuut en kan u niet langer ingeschreven zijn bij een ziekteverzekering onder naam van uw ouders. U moet u aansluiten bij een erkend ziekenfonds naar keuze. Wenst u geen lid te worden van een ziekenfonds, dan kan u zich gratis aansluiten bij de ‘Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering’.

De ziekenfondsen of mutualiteiten betalen tussenkomsten voor:

 • medische verzorging
 • uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid
 • uitkeringen tijdens zwangerschapsverlof.

7. Inschrijven bij een universiteit

Bij de start van elk academiejaar schrijft u zich als haio opnieuw in bij de universiteit (KU Leuven, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent, Vrije Universiteit Brussel).

8. Indienen stagerapport bij de Erkenningscommissie van Agentschap Zorg en Gezondheid

Op het einde van elk opleidingsjaar moet u binnen de drie maanden na einddatum uw stagerapport (of MEDBOOK) van het afgelopen jaar indienen. Het stagerapport moet zo volledig mogelijk worden ingevuld en moet ondertekend worden door uw stagemeester. Hiervoor dient u verschillende documenten op te sturen via het e-loket van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Een bijkomende verzending op papier is overbodig.

Een overzicht van deze documenten vindt u hier.

Huisartsen in opleiding: wat bij moeilijkheden ?

Als huisarts in opleiding kan u nu eenmaal in een conflictsituatie met uw praktijkopleider belanden. Ook psychologische ondersteuning kan nuttig zijn. En wat te doen als u geconfronteerd wordt met agressie en geweld? Hieronder vindt u alle nuttige links.

Sociaal statuut haio

Het sociaal statuut van de huisartsen-in-opleiding is een sui generis statuut. Door dit statuut genieten de haio’s een beperkt aantal sociale voordelen van bedienden. We vermelden ook de sociale voordelen die niet opgenomen werden in het sociaal statuut van de haio’s.

Nuttige links huisartsen in opleiding

We dachten dat het nuttig zou zijn om voor de huisartsen in opleiding een overzicht te presenteren van de instanties en verenigingen die van praktisch nut kunnen zijn. Hieronder vindt u de relevante instanties met hun webadres.