Al dan niet conventioneren?

Het Nationaal Akkoord Artsen-Ziekenfondsen voor 2024-2025 werd afgesloten op 19 december 2023 en is op 5 februari 2024 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. ​Vanaf de publicatie heeft u 30 dagen, dus tot uiterlijk 6 maart 2024, om u via ProGezondheid te deconventioneren of gedeeltelijk te conventioneren. 

Maar wat is (partieel) conventioneren en deconventioneren en hoe pakt u dit aan?

U wenst te conventioneren
U wenst te deconventioneren
U wenst gedeeltelijk te conventioneren

U wenst te conventioneren

Indien u akkoord gaat met de conventie en u de verbintenistarieven wenst te volgen, moet u niets ondernemen.

U wordt dan geacht geconventioneerd te zijn voor uw volledige beroepsactiviteit. U bent dan verplicht de conventietarieven toe te passen. In ruil daarvoor krijgt u een sociaal statuut van € 5.881,81 (2024) indien u voldoet aan de voorwaarden.

Als de patiënt bijzondere eisen stelt, mag u uitzonderlijk wel een supplement vragen. U moet de patiënt in dat geval wel vooraf informeren over de financiële gevolgen van zijn bijzondere eis. De bijzondere eisen vindt u opgesomd in punt 7.2.3. (huisartsen) resp. punt 7.3.3. (specialisten) van het akkoord.

Eventueel kan u zich nog deconventioneren voor het jaar 2025. U dient dan vóór 15 december 2024 uw beslissing tot weigering aan te geven via ProGezondheid. U bent dan een niet-conventioneerd arts vanaf 1 januari 2025.

Artsen in opleiding
Ook artsen in opleiding hebben recht op het sociaal statuut of het RIZIV-voordeel.
Haio's en aso's die in opleiding zijn op 31.12.2024 hebben recht op een verhoogd RIZIV-voordeel van € 7.916,68.

Gepensioneerde artsen
Artsen die hun wettelijk rustpensioen hebben opgenomen, maar nog verder blijven werken als (partieel/volledig) geconventioneerd arts, ontvangen een ‘vervangende premie’ van hetzelfde bedrag als het RIZIV-voordeel. Deze premie wordt rechtstreeks gestort op het door u opgegeven rekeningnummer via ProGezondheid.

 

U wenst te deconventioneren

Als u niet wilt toetreden tot het nieuwe akkoord, dus u wenst te deconventioneren, moet u binnen 30 dagen na publicatie, d.w.z. uiterlijk op DD MMMM via ProGezondheid uw beslissing tot deconventie elektronisch kenbaar maken aan het RIZIV. Uw gedeconventioneerd statuut geldt dan voor de volledige duur van het akkoord, dus tot en met 31 december 2025.

Indien u deconventioneert, heeft u geen recht op een RIZIV-bijdrage. Anderzijds bepaalt u als niet-geconventioneerd arts in principe vrij uw honorarium. In bepaalde gevallen verplicht de wet u echter toch om het verbintenistarief toe te passen, met name:

 • Tijdens de georganiseerde wachtdienst
 • Bij ziekenhuisopname in een tweepatiëntenkamer of gemeenschappelijke kamer
 • Bij opname in een eenpersoonskamer in één van volgende situaties:
  • wanneer de opname om medische redenen vereist is
  • wanneer er geen tweepatiëntenkamers of gemeenschappelijke kamers beschikbaar zijn
  • wanneer het een opname betreft in een dienst voor intensieve zorg of voor spoedgevallenzorg, buiten de wil van de patiênt en voor de duur van het verblijf
  • wanneer een kind wordt opgenomen dat samen met een begeleidende ouder in het ziekenhuis verblijft, tenzij een ondertekend document van de ouder
  • op de forfaitaire honoraria voor verstrekkingen inzake klinische biologie en medische beeldvorming
 • Op het forfaitaire gedeelte van het honorarium bij verstrekkingen inzake klinische biologie, pathologische anatomie en genetica
 • Bij verstrekkingen van zware medische beeldvorming aan niet-gehospitaliseerde patiënten, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt uitgevoerd tussen 18 en 8 u en tijdens het weekend of op feestdagen. In geen enkel geval zijn supplementen toegelaten wanneer de voorschrijvende arts van oordeel is dat het onderzoek bij urgentie moet worden uitgevoerd.
 • Wanneer u uw conventiestatuut niet uitdrukkelijk en voorafgaandelijk heeft meegedeeld aan de patiënt
 • Vanaf 1/1/2025: bij verstrekkingen van ambulante zorg aan patiënten die "automatisch" recht hebben op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming

Let op: na DD MMMM 2024 kan u zich niet meer deconventioneren voor het jaar 2024! Eventueel kan u zich nog deconventioneren voor het jaar 2025, indien u uw beslissing tot weigering van toetreding vóór 15 december 2024 aangeeft via ProGezondheid. U bent dan een niet-conventioneerd arts vanaf 1 januari 2025.

Was u in 2023 geconventioneerd arts en wenst u zich dit jaar te deconventioneren? Let dan op! Pas vanaf de datum dat u uw weigering heeft gemeld via ProGezondheid, kan u vrije tarieven aanrekenen.

U wenst gedeeltelijk te conventioneren

Indien u slechts gedeeltelijk tot de conventie wenst toe te treden, dan moet u aangeven op welke plaatsen en tijdstippen u de tarieven niet zal respecteren die in het akkoord artsen-ziekenfondsen zijn opgenomen. Dit moet u bovendien uiterlijk op DD MMMM aan het RIZIV elektronisch kenbaar maken via ProGezondheid.

Als u partieel conventioneert, heeft u recht op een sociaal statuut van € 2.774,59 (2024) mits u voldoet aan de voorwaarden.

Gedeeltelijke conventie voor huisartsen

De gedeeltelijk geconventioneerde huisarts mag afwijken van de conventietarieven uitsluitend voor de raadplegingen, afspraken en verstrekkingen die in de spreekkamer worden georganiseerd:

 • maximum driemaal per week per blok van maximum vier aaneengesloten uren
 • en wanneer de rest van zijn praktijk minstens drie vierden van het totaal van zijn praktijk vertegenwoordigt en wordt verricht tegen de conventietarieven, behalve wanneer de rechthebbende bijzondere eisen stelt.

Gedeeltelijke conventie voor artsen-specialisten

De gedeeltelijk geconventioneerde arts-specialist mag afwijken van de conventietarieven uitsluitend voor de verstrekkingen (raadplegingen, afspraken, technische verstrekkingen...) voor ambulante patiënten (niet-gehospitaliseerde patiënten en patiënten buiten het dagziekenhuis of forfait) :

 • georganiseerd gedurende maximum viermaal per week per blok van maximum vier aaneengesloten uren
 • en wanneer minstens de helft van al zijn verstrekkingen aan de ambulante patiënten wordt verricht tegen de conventietarieven, behalve wanneer de rechthebbende bijzondere eisen stelt en op uren die normaal gezien voor de patiënten schikken
 • en wanneer de arts-specialist op elk van de mogelijke plaatsen van uitoefening van zijn praktijk, gedurende een bepaalde periode verstrekkingen verricht voor ambulante patiënten tegen de conventietarieven, behalve wanneer de rechthebbende bijzondere eisen stelt.

Mogelijkheid tot deconventie voor artsen erkend in 2024 en 2025
BVAS heeft in het akkoord laten opnemen om pas erkende artsen-specialisten en huisartsen de mogelijkheid te geven om zich binnen 30 dagen na de datum van hun erkenning te deconventioneren met behoud van – pro rata – hun sociaal statuut tot de datum van de kennisgeving. Tot op vandaag is echter nog niet duidelijk wanneer deze aanpassing wettelijk verankerd zal worden en dus in voege zal treden. We hebben het RIZIV hierover bevraagd en houden u op de hoogte.

Verplichte mededeling van conventiestatus
De ZIV-wet legt een voorafgaandelijke en uitdrukkelijke verplichting tot het afficheren van de (de)conventiestatus op. In geval deze bekendmaking van uw gedeconventioneerd statuut niet behoorlijk gebeurt, kan dit leiden tot het moeten toepassen van het conventietarief. Bovendien kan u een administratieve boete oplopen. Het geven van een informatiebrochure aan de patiënt of het verwijzen naar de website of infobalie werd in de rechtspraak als onvoldoende beschouwd. Het kan daarom nuttig zijn om uw conventiestatuut ook te vermelden op tv-schermen, affiches of op het opnameformulier.

BVAS hekelt 'intimiderende' registratieprocedure RIZIV voor conventiestatus artsen

Wanneer u gedeeltelijk geconventioneerd was in 2023 en u voor het nieuwe akkoord wil deconventioneren, wordt u eerst gevraagd om uw conventiestatus van gedeeltelijk geconventioneerd arts te (her)bevestigen.

Nieuw akkoord: supplementenverbod uitgesteld en beperkt tot 'behartenswaardige' patiënten

De discussie over het supplementenverbod bij patiënten met recht op verhoogde tegemoetkoming is in het voordeel van BVAS beslecht. Het verbod is uitgesteld tot 2025 en zal alleen gelden voor een prioritaire groep patiënten met beperkte inkomsten. Dat staat in het akkoord artsen-ziekenfondsen 2024-25 dat in de nacht van 19 op 20 december 2023 gesloten werd voor een periode van twee jaar. Het nieuwe akkoord bevat een pakket substantiële maatregelen voor huisartsen.

Algemene Raad keurt budget 2024 goed: de ontmanteling van de medische zorg gaat voort

De Algemene Raad van het RIZIV, waarin de artsen geen stemrecht hebben, keurde vandaag, 16 oktober 2023, het begrotingsvoorstel voor 2024 goed met 15 stemmen voor bij 5 onthoudingen van de werkgeversorganisaties. Geen enkel voorstel van de artsenbank in de medicomut werd weerhouden. Voor nieuwe medische initiatieven is er geen geld. De ontmanteling van de medische zorg gaat voort zowel in de eerste als in de tweede lijn, op de geestelijke gezondheidszorg na.