Veiligheid

Als arts kan u geconfronteerd worden met verschillende vormen van agressiviteit en agressie – verbaal en/of fysiek – die zelfs uw leven in gevaar kunnen brengen. Ook psychisch geweld zoals chantage en seksueel geweld komen meer en meer voor, met name bij onze vrouwelijke collega’s. Het is belangrijk dat u, om een kwaliteitsvolle zorgverlening te kunnen aanbieden, uw beroep moet kunnen uitoefenen in een serene en veilige omgeving.

BVAS vraagt daarom dat de overheid dringend campagnes bij het groot publiek opzet die oproepen tot meer respect voor zorgverstrekkers. We vragen een zerotolerance beleid voor agressie tegenover zorgverleners. Artsen die slachtoffer worden van agressie, moeten weten waar ze dit kunnen melden en op welk (psychologisch) opvangnet zij beroep kunnen doen. Het overleg tussen parket en hulpverlening, met gedeeld beroepsgeheim, is een belangrijke realisatie van BVAS. Maar de samenwerking mag niet beperkt blijven tot lokale initiatieven. Wij stellen onze knowhow ter beschikking om modelprotocollen tussen politie en huisartsen uit te werken.

Een veilige praktijk

De FOD Volksgezondheid heeft in samenwerking met diverse organisaties een brochure uitgewerkt waarbij ook algemene preventietips worden gegeven. Het draaiboek illustreert drie situaties. De eerste situatie buigt zich over de te nemen maatregelen om de veiligheid in de artsenpraktijk te verhogen tijdens de gewone raadplegingen. Ten tweede worden richtlijnen gegeven voor het begin en het einde van de raadplegingen. Tenslotte krijgt u preventieadvies voor tijdens een huisbezoek of tijdens de wachtdiensten. 
Klik hier voor de brochure Een veilige dokterpraktijk.

Bent u slachtoffer van agressie?

In het geval u slachtoffer zou worden van agressie of criminaliteit doe dan zeker aangifte bij de politie. Maak eventueel een lijst op van hetgeen gestolen is en licht uw verzekeraar en financiële instelling in. Als u niet aanwezig was en bij aankomst vaststelt dat er werd ingebroken, ga dan niet naar binnen, maar verwittig de politie. Laat alles onaangeroerd en wacht op hun komst.

Sinds mei 2016 heeft de Nationale Raad van de Orde van Artsen een nationaal meldpunt van agressie tegen artsen opgericht. Er wordt aan artsen gevraagd om via een online formulier iedere vorm van geweld – verbaal, psychologisch of fysiek – te melden.

 

Wat met uw beroepsgeheim?

In bepaalde gevallen bent u niet gebonden door het beroepsgeheim, met name wanneer

  • uw patiënt het slachtoffer was van een misdrijf. Werd hij bijvoorbeeld mishandeld? Dan moet je dat zelfs aangeven. 
  • u een misdrijf aangeeft dat niet door een patiënt van u werd gepleegd. 
  • u een politieambtenaar de toestemming geeft om een verdachte te zien. Geef dan wel aan dat u de beklaagde in staat acht tot de misdaad waarvan hij wordt verdacht. 
  • een noodtoestand dit opheft. Die bestaat uit een ‘ernstig en nakend kwaad’ voor anderen (zoals levensgevaar), dat u alleen kan voorkomen door het beroepsgeheim te verbreken.