Supplementenverbod klinische biologie voor gehospitaliseerde patiënten

13 september 2011

Het Nationaal Intermutualistisch College richtte een schrijven dd. 08.08.2011 aan de ziekenhuizen in verband met de ereloonsupplementen bij prestaties klinische biologie voor gehospitaliseerde patiënten.U kan deze omzendbrief hier nalezen.Het gezamenlijk BVAS-VBS antwoord aan de heer Justaert op deze omzendbrief kan u hieronder terugvinden

Brussel, 16 augustus 2011

Meneer,

Via onze leden bekwamen wij Uw schrijven van 08.08.2011 aan de ziekenhuizen in verband met de ereloonsupplementen bij prestaties klinische biologie voor gehospitaliseerde patiënten. Dit schrijven pleegt een inbreuk op een aantal rechtsprincipes die wij in herinnering brengen.

1.        Wij zijn van oordeel dat u uw bevoegdheid te buiten gaat wat betreft het inwinnen van informatie over voormeld onderwerp. U zou de ziekenhuizen hoogstens hebben kunnen vragen dergelijke gegevens op “vrijwillige basis” mee te delen. Bovendien zijn de klinische biologen, zoals andere artsen, de wettelijke eigenaars van hun honoraria. Wij kunnen de ziekenhuizen en de collegae alleen ten stelligste afraden op uw verzoek in te gaan.

2.        Het plots aan uw leden aanraden om  deze supplementen niet meer te betalen en uw intentie om voor het verleden terugbetaling te  vorderen in reeds geregistreerde individuele dossiers verbaast ons ten zeerste. Het vragen van dergelijke honoraria werd altijd aanvaard, ondanks de wetswijziging uit 1987 die de basis van het dispuut vormt (cf. onze brief van 30.01.2008). Het aanhalen van een nietszeggend arrest, ook al is het van hoogste rechtscollege van België, maakt weinig indruk. Slechts in geval van constante rechtspraak kunnen onduidelijke situaties definitief geregeld worden. Voormeld ongemotiveerd arrest is niet beslissend en doet niets af aan de rechten die de artsen hebben via het KB 78, de gecoördineerde ziekenhuiswet en de gecoördineerde wet op de geneeskundige verzorging en uitkeringen.  

3.        Het toevoegen in bijlage bij voormeld schrijven van een uitspraak van het Hof van Cassatie met de uitdrukkelijke vermelding van de identiteit van één van de partijen is in strijd met de privacywetgeving van  8 december 1992. Wij kunnen hier alleen uit concluderen dat voor het NIC blijkbaar alle middelen goed zijn om het verbod op supplementen voor verstrekkingen klinische  biologie bij gehospitaliseerde patiënten te bereiken, zelfs al zijn deze middelen in strijd met de wet.

Wij hebben onze leden, die vandaag supplementen vragen voor prestaties klinische biologie verricht voor verblijvende patiënten, aangeraden die praktijk onveranderd verder te zetten.
Wij leggen het discriminerend en volstrekt niet onderbouwd casuïstisch arrest van het Hof van Cassatie naast ons neer.

Wij zullen onze leden voor de rechtbanken bijstaan bij het vrijwaren van hun fundamentele rechten.

Dr. Marc Moens,
Voorzitter BVAS,
Secretaris-generaal VBS.

Over BVAS

Wij staan voor een vrije geneeskunde met een betaalmodel waarin de vergoeding per prestatie de hoofdmoot blijft, aangevuld met forfaits. In de huisartsgeneeskunde bvb. verdedigen we alle praktijkvormen en niet alleen de multidisciplinaire groepspraktijken zoals de concurrenten.

De solowerkende huisarts heeft zijn plaats en moet niet verdrongen worden.

Wat specialisten betreft verdedigen we ook de vrijgevestigde (extramurale) specialisten die in een praktijk buiten het ziekenhuis werken.