RIZIV-persbericht: Beslissingen van de medico mut over de artsenhonoraria

6 december 2016

De Nationale commissie artsen-ziekenfondsen (NCAZ) heeft tijdens zijn vergadering van 5 december 2016 een aantal beslissingen genomen over de aanpassing van artsenhonoraria vanaf 1 januari 2017.

De Nationale commissie artsen-ziekenfondsen (NCAZ) heeft tijdens zijn vergadering van 5 december 2016 een aantal beslissingen genomen over de aanpassing van artsenhonoraria vanaf 1 januari 2017.

Deze aanpassingen houden rekening met de toegekende indexmassa van 0,83 % (72,2 mio euro), met de effectieve datum inwerkingtreding van een aantal maatregelen in toepassing van het vorige en het lopende akkoord en met het structureel schrappen van een nieuw initiatief. De aldus beschikbare massa van 107,1 mio euro wordt als volgt verdeeld:

 

  • de honoraria voor de raadplegingen van geaccrediteerde huisartsen en voor de raadplegingen van sommige geaccrediteerde specialiste (1) worden verhoogd tot 25 euro. De honoraria voor de raadplegingen van de andere geaccrediteerde specialisten, voor het toezicht van geaccrediteerde specialisten,  voor het MOC en voor de permanentiehonoraria van pediaters worden met 2 % verhoogd.
    Alle andere honoraria, met uitzondering van het GMD, medische beeldvorming en klinische biologie, worden verhoogd met 0,83 %.
    De permanentietoeslag voor raadplegingen van huisartsen tussen 18 en 21 u wordt afgerond naar 4 euro.

  • de besparingen in de sector klinische biologie worden grotendeels gerealiseerd via een niet indexering van de verstrekkingen. Anderzijds wordt een enveloppe van 10 mio euro vrijgemaakt die de terugbetaling van NIPT testen zal mogelijk maken in de loop van 2017.
  • de besparingen in de sector medisch beeldvorming worden grotendeels gerealiseerd via een niet indexering van de verstrekkingen. Anderzijds wordt het project digitale mammografie in 2017 uitgevoerd en wordt het project iGuide dat tot doel heeft om het volume van niet gerechtvaardigde onderzoeken te beperken, zo snel mogelijk ontwikkeld.
  • een bijzondere administratieve procedure wordt ingevoerd die moet toelaten dat artsen, die via de profielgegevens niet de drempelbedragen bereiken van de reglementering van de sociale voordelen (K.B. van 16 augustus 2016) maar een activiteit uitoefenen in het kader van de verzekering geneeskundige verzorging, in de mogelijkheid stelt om alle nuttige gegevens over hun activiteiten mee te delen. Vóór 30 juni 2017 zal de NCAZ deze situaties onderzoeken.

De betrokken maatregelen leiden niet tot bijkomende remgelden voor de patiënten.


De NCAZ zal in de loop van 2017 bijkomende pistes onderzoeken om de tijdelijke besparing voortvloeiend uit de zogenaamde gereserveerde bedragen om te zetten in structurele maatregelen met ingang van 1 januari 2018.

 

(1) Voornamelijk de geaccrediteerde specialisten in de oftalmologie, gynaecologie en verloskunde, orthopedische heelkunde, otorhinolaryngologie, heelkunde, urologie, fysische geneeskunde en revalidatie, anesthesie-reanimatie, stomatologie, neurochirurgie, plastische chirurgie, radiotherapie-oncologie en nucleaire geneeskunde.

Over BVAS

Wij staan voor een vrije geneeskunde met een betaalmodel waarin de vergoeding per prestatie de hoofdmoot blijft, aangevuld met forfaits. In de huisartsgeneeskunde bvb. verdedigen we alle praktijkvormen en niet alleen de multidisciplinaire groepspraktijken zoals de concurrenten.

De solowerkende huisarts heeft zijn plaats en moet niet verdrongen worden.

Wat specialisten betreft verdedigen we ook de vrijgevestigde (extramurale) specialisten die in een praktijk buiten het ziekenhuis werken.