BVAS-PERSBERICHT: Van rechtswege ontbinding akkoord artsen-ziekenfondsen 2017

12 januari 2017

Zoals in het RIZIV aangekondigd in de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen (05.12.2016), in de Algemene Raad (12.12.2016), in het Verzekeringscomité (19.12.2016) en bij herhaling in de media, heeft de BVAS-directie bij zijn eerste vergadering van zijn raad van bestuur in het nieuwe jaar op 11.01.2017 het voorstel formeel ter stemming voorgelegd om de van rechtswege ontbinding van het akkoord artsen-ziekenfondsen van 22.12.2015 voor het jaar 2017 in te roepen.

Zoals in het RIZIV aangekondigd in de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen (05.12.2016), in de Algemene Raad (12.12.2016), in het Verzekeringscomité (19.12.2016) en bij herhaling in de media, heeft de BVAS-directie bij zijn eerste vergadering van zijn raad van bestuur in het nieuwe jaar op 11.01.2017 het voorstel formeel ter stemming voorgelegd om de van rechtswege ontbinding van het akkoord artsen-ziekenfondsen van 22.12.2015 voor het jaar 2017 in te roepen.

De Raad van bestuur heeft het voorstel unaniem goedgekeurd zodat de BVAS vandaag, 12.01.2017, deze beslissing per aangetekende brief aan Jo De Cock, voorzitter van de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen heeft overgemaakt[1]. De verzending van deze aangetekende brief gebeurt binnen de voorzien tijdsspanne van 15 dagen na de publicatie van de eenzijdige besparingsmaatregel door de regering in het Belgisch Staatsblad. Het betreft het artikel 16 van de Programmawet van 25.12.2016 die op 29.12.2016 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het begrenst de index van de honoraria van 2,51 % tot 0,83%.

 

De BVAS heeft die beslissing steeds aangevochten. De regering heeft toch blind bespaard en moet de gevolgen ervan nu dragen: dertig dagen na de publicatie van de aanslag op onze index, met andere woorden op 28 januari 2017, houdt door onze démarche het akkoord op te bestaan.

 

Op 21.10.2016 hebben de drie erkende artsensyndicaten in een gemeenschappelijk persbericht geëist dat het akkoord artsen-ziekenfondsen zou worden ontbonden als er eenzijdige besparingsmaatregelen werden genomen.

We stellen vast dat alleen het huisartsensyndicaat AADM (Alliantie Artsenbelang – Domus Medica) zijn woord breekt. Zijn argumentatie kon zo uit de pen gevloeid zijn van een politieke partij of van een mutualiteit die de creatie van AADM in 2014 mogelijk maakte dankzij politieke spitsvondigheden. Betreurenswaardig! Een vereniging die beweert de belangen van de artsen te behartigen verkiest deze eenzijdige besparingen door de regering te verdedigen. Een duidelijke boodschap aan de collegae die zich in 2014 vergisten en op de politieke creatie AADM stemden in plaats van op een artsensyndicaat.

 

Dr. Marc Moens

Voorzitter BVAS

 
[1] Cf. brief hieronder

 

 

 

Brussel, 12.01.2017

 

Aan de Heer Jo De Cock,

Voorzitter Nationale Commissie Artsen – Ziekenfondsen,

RIZIV,

Tervurenlaan 211

1150 Brussel

 

 

Aangetekend

 

Geachte Heer Voorzitter,

 

In het voorjaar 2016 werd onder uw voorzitterschap een Task Force opgericht na een budgetcontrole van de regering. Die Task Force besliste onder meer om € 31,7 miljoen te besparen in de medische honoraria. De Technisch geneeskundige raad en de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen realiseerden deze besparing op de honoraria selectief.

 

Met het Doc. NCAZ CNMM 2016/89 werd de Nationale Commissie Artsen- Ziekenfondsen er d.d. 26.09.2016 op gewezen dat de technische ramingen (HTR 2016/05) de doelstelling 2016 met € 79,35 miljoen zouden overschrijden, rekening houdend met zowel de positieve als de negatieve gereserveerde bedragen (cf. tabel 1.4. op pagina 2). Hieraan kwam de Nationale Commissie Artsen- Ziekenfondsen tegemoet door meerdere positieve ontwerpen uit te stellen. Deze twee besparingsronden komen overeen met de inlevering van een derde van de indexmassa.

 

Het begrotingsconclaaf van september en oktober 2016 besliste om bovenop het te realiseren bedrag van € 673 miljoen besparingen, bijkomende besparingsmaatregelen te nemen ten belope van € 229 miljoen binnen of buiten het begrotingsobjectief (cf. nota ARGV 2016/083, pag. 2).

 

In die context heeft het de regering behaagd om bovenop de maatregelen die in de Task Force waren afgesproken, bovenop de maatregelen die de Nationale Commissie Artsen- Ziekenfondsen bijkomend nam in september 2016, en bovenop de terugbetaling van de geraamde overschrijding van de uitgaven 2015 voor klinische biologie en radiologie, toch nog bijkomend een belangrijk bedrag te besparen in de sector van de artsenhonoraria, met name een bedrag overeenkomstig met een bijkomend derde van de index.

 

Wat de artsenhonoraria betreft was daar nochtans volgens het “Koninklijk besluit van 5 oktober 1999 tot uitvoering van artikel 51, § 4, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, houdende bepaling wat onder beduidende overschrijding of risico op beduidende overschrijding van de partiële begrotingsdoelstelling moet worden verstaangeen enkele reden toe (cf. Nota CBC 2016/286 d.d. 07.12.2016).

 

Om desalniettemin deze bijkomende, eenzijdige besparing door de regering te realiseren wordt door de programmawet van 25.12.2016 met zijn artikel 16 het volgende ingevoerd: “In afwijking van artikel 6 van het koninklijk besluit van 8 december 1997 tot bepaling van de toepassingsmodaliteiten voor de indexering van de prestaties in de regeling van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging wordt de indexering van de honoraria, de toelagen, de tegemoetkomingen en de andere bedragen die door de Koning in toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, worden vastgesteld, voor het jaar 2017 begrensd tot 0,83%.”

 

De BVAS raad van bestuur heeft in zijn vergadering van 11.01.2017 de bekendmaking van de programmawet van 25.12.2016 in het Belgisch Staatblad van 29.12.2016 vastgesteld alsmede de publicatie tussen 20.12.2016 en 23.12.2016 van de omzendbrieven VI op de RIZIV website met de nieuwe tarieven. Gelet op deze vaststelling heeft de raad van bestuur van de BVAS met unanimiteit volgende beslissing genomen:

 

Conform het artikel 13.1.2.4. van het nationaal akkoord artsen–ziekenfondsen van 22.12.2015 roept de BVAS als representatieve organisatie op basis van artikel 13.1.2.1. de ontbinding van rechtswege in van voornoemd akkoord.

 

De BVAS wijst tevens op de in punt 13.1.2.6 van het akkoord voorziene waarborg in verband met de voordelen van het sociaal statuut.

 

We vestigen er tenslotte uw aandacht op dat zowel in de vergadering van de Nationale Commissie Artsen – Ziekenfondsen, als in het Verzekeringscomité als in de Algemene Raad de BVAS bij herhaling mondeling heeft meegedeeld dat ze niet akkoord gaat met de eenzijdige besparingsmaatregelen die de overheid heeft opgelegd aan de medische honoraria.

 

Met de meeste hoogachting,

 

Dr. Marc Moens,

Voorzitter. 

Over BVAS

Wij staan voor een vrije geneeskunde met een betaalmodel waarin de vergoeding per prestatie de hoofdmoot blijft, aangevuld met forfaits. In de huisartsgeneeskunde bvb. verdedigen we alle praktijkvormen en niet alleen de multidisciplinaire groepspraktijken zoals de concurrenten.

De solowerkende huisarts heeft zijn plaats en moet niet verdrongen worden.

Wat specialisten betreft verdedigen we ook de vrijgevestigde (extramurale) specialisten die in een praktijk buiten het ziekenhuis werken.