Belastingvermindering voor startende huisartsen op initiatief van BVAS

13 september 2011

Op initiatief van de BVAS en dank zij de politieke steun van de MR en de Open VLD keurde de plenaire Kamer donderdag 14 juli het wetsvoorstel goed dat een verlaagd belastingtarief invoert op een premie die huisartsen ertoe moet aanzetten zich in gebieden te vestigen waar weinig huisartsen actief zijn.

Om huisartsen te stimuleren om zich te installeren in zones die een tekort aan huisartsen kennen, voorziet het Impulsfonds in een eenmalige toekenning van een bedrag van € 20.0000 voor alle huisartsen die een nieuwe praktijk (individuele of groepspraktijk) beginnen in één van deze zogenaamde prioritaire zones. Het bedrag van € 20.000 moet helpen hun installatie te financieren en de soms moeilijke startfase van hun praktijk te overbruggen. De premie is definitief verworven na afloop van het vijfde jaar na de datum waarop zij hun praktijk hebben geïnstalleerd.

De premie van € 20.000 wordt evenwel vandaag in hoofde van de huisarts als een beroepsinkomen aangemerkt dat in de regel belastbaar is als baten van een vrij beroep in de zin van de artikelen 23, §1, 2° en 27 van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992. Bijgevolg worden de artsen eenmalig belast op het volledige bedrag. Indien zij investeringen hebben gedaan, is belastingaftrek uitsluitend mogelijk via een over verscheidene jaren gespreide afschrijving. Op die manier gaat een groot deel van die installatiesteun op aan belastingen.

Het wetsvoorstel dat werd goedgekeurd door de meerderheid* voert een verlaagd belastingtarief van 16,5 procent in voor deze premie van € 20.000. Dit komt voor een beginnende huisarts, die de premie ontvangen heeft, al snel overeen met een belastingvermindering van om en bij de € 7.000.

Een ander initiatief van de BVAS bij de politici betreft de demarche om een gelijkaardige belastingvermindering te kunnen bekomen voor de honoraria van de huisartsen wachtprestaties en voor de beschikbaarheidshonoraria van zowel specialisten als huisartsen. Dit wetsontwerp, dat ook door MR en Open VLD werd ingediend° kreeg (nog) geen goedkeuring.

Huisartsen die meer informatie wensen over de steunmaatregelen van het Impulsfonds of die een aanvraag voor de premie willen indienen, kunnen zich hiervoor wenden tot één van de lokale afdelingen van de BVAS (VAS afdelingen of syndicale artsenkamers), die erkend zijn als Steunpunt.

Dr. Marc MOENS,
Voorzitter

*: Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers; Doc 53 0302/007 d.d. 14.07.2011
°: Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers; Doc 53 0303/001 d.d. 30.06.2010

Over BVAS

Wij staan voor een vrije geneeskunde met een betaalmodel waarin de vergoeding per prestatie de hoofdmoot blijft, aangevuld met forfaits. In de huisartsgeneeskunde bvb. verdedigen we alle praktijkvormen en niet alleen de multidisciplinaire groepspraktijken zoals de concurrenten.

De solowerkende huisarts heeft zijn plaats en moet niet verdrongen worden.

Wat specialisten betreft verdedigen we ook de vrijgevestigde (extramurale) specialisten die in een praktijk buiten het ziekenhuis werken.