Deel 2 van de kiescampagne: onze realisaties 4, 5 en 6

28 februari 2023

Vorige week trapten we onze kiescampagne op gang. Vandaag zijn we aan het tweede luik toe, met een nieuwe selectie van 3 realisaties die zonder BVAS onmogelijk waren.

Image
Foto specialisten van wacht

De onderhandelaars van BVAS staan dag in dag uit in de voorlinie voor u en uw collega’s.  Met voorstellen, eisen en indien nodig juridische stappen zijn we continu in de weer om het beleid bij te sturen. Tijd om eens achterom te kijken. Wat heeft onze syndicale inzet opgeleverd?

Vandaag leggen we uit hoe we erin slaagden de teleconsultatie in handen van de behandelende arts te houden, hoe we onze stempel drukten op het nieuwe statuut voor de ASO's en hoe we als enige waken over de bescherming van medische gegevens.

In onze reeks van 20 realisaties staat de teller nu op 6. In de loop van de volgende weken presenteren we nog 14 andere realisaties waar we trots op zijn.

Onze realisaties tot dusver:

1. Behoud van betaling per prestatie

2. Medische raad versterkt

3. Vrijstelling van btw

4. Correct gebruik telegeneeskunde

5. Nieuw statuut voor ASO’s

6. Medisch geheim beschermd

 

Ga naar 'Verkiezingen '23' voor het overzicht van onze kiescampagne

4. Correct gebruik telegeneeskunde

Voor patiënten die een arts online consulteren, is er enkel terugbetaling voorzien als er een voorafgaande behandelrelatie tussen arts en patiënt is. Dankzij deze voorwaarde die BVAS kon afdwingen, houden we deze nieuwe tool in handen van de behandelende arts. Op die manier werpen we een dam op tegen misbruik van telegeneeskunde door commerciële bedrijven.  

Van een behandelrelatie is sprake als de huisarts het GMD van de patiënt beheert;  als de huisarts die deel uitmaakt van een groepering van huisartsen waarvan er één het GMD van de patiënt beheert; of als de patiënt minstens één keer een fysieke raadpleging bij de arts had in het lopende kalenderjaar of tijdens de twee voorgaande kalenderjaren.

In afwijking van de algemene regel kan een tele-of videoconsultatie ook aangerekend worden als de patiënt door een arts is doorverwezen naar een arts-specialist. Het gebruik van teleconsultaties is overigens ook mogelijk tijdens de georganiseerde huisartsenwachtdienst.

Het principe van de voorafgaande behandelrelatie is een unique selling proposition die onze meerwaarde als syndicaat duidelijk aantoont. Het is de beste waarborg tegen misbruik door commerciële bedrijven die videoconsultaties aanbieden met een onbekende arts. Dergelijk oneigenlijk gebruik van telegeneeskunde voldoet niet aan de kwaliteitsnormen die uw patiënten verdienen.

BVAS. Probeer maar eens zonder

5. Nieuw statuut voor ASO’s

BVAS is mee grondlegger geweest van het nieuwe statuut dat de artsen-specialisten in opleiding tal van rechten en een betere verloning toekent. Onze inspanningen resulteerden in een collectieve overeenkomst (CO) met de ziekenhuisfederaties over minimale loon- en arbeidsvoorwaarden. Deze CO een mijlpaal voor jonge artsen noemen, is geenszins overdreven.

En dat alleen al wegens de onmiddellijke stijging van hun inkomen en het recht op een extra cumulatieve verhoging tot 125% voor nachtwerk en 150% voor zondagswerk. Voor het eerst wordt de werkelijke arbeidstijd van de artsen in opleiding objectief geregistreerd om een einde te maken aan de misbruiken uit het verleden. Minstens even belangrijk zijn het gewaarborgd loon vanaf de eerste ziektedagen en de vrijstelling van ziekenhuisdienst vanaf de 26e week voor de zwangere ASO.

Het werk is zeker niet af. BVAS engageert zich om nog andere essentiële rechten voor ASO’s uit de brand te slepen. Maar dankzij onze niet aflatende inspanningen is de bocht naar een beschermd statuut definitief genomen. Dit proces is onomkeerbaar. We zijn trots op onze onderhandelaars, ze hebben uitstekend werk verricht. Dat neemt niet weg dat evaluatie nodig is. Het is niet wenselijk dat de cultuur van de ASO’s naar een bediendencultuur zou omslaan. Onze realisaties voor stagemeesters komen later nog aan bod.

BVAS. Probeer maar eens zonder

6. Medisch geheim beschermd

Als enige bewaakt BVAS de onveilige verspreiding van gevoelige medische patiëntengegevens op tal van elektronische platformen. Patiëntendata dreigen een zuiver economisch begrip te worden. Of het nu gaat om het medisch voorschrift dan wel om gegevens uit medische patiëntendossiers, zowel artsen als patiënten moeten kunnen rekenen op hun rechten.

In volle Covid-crisis bereidde onze regering een ‘pandemiewet’ voor, met daarin de oprichting van een centrale databank voor elektronische voorschriften. Dat was zonder BVAS gerekend. Onze advocaten kwamen tussen en slaagden erin u en uw patiënten te behoeden voor het gevaar van deze ‘Big Brother’ database. In de definitieve versie van de wet is van de centrale gegevensbank geen letter meer te bespeuren.    

Waakzaamheid is continu geboden want het correct gebruik van gezondheidsgegevens staat voortdurend onder druk. Tal van initiatieven nemen een loopje met het ‘informed consent’ van de patiënt of interpreteren die zoals het hen best uitkomt. Veiligheid bij het uitwisselen van patiëntendata is een absolute prioriteit waar niet aan getornd kan worden.

Kwalitatief hoogstaande geneeskunde staat of valt nu eenmaal met de vertrouwelijkheid van medische gegevens. Al wie er ook maar aan denkt het medische geheim uit te hollen of in het gedrang te brengen, vindt BVAS op zijn weg.  

BVAS. Probeer maar eens zonder

Over BVAS

Wij staan voor een vrije geneeskunde met een betaalmodel waarin de vergoeding per prestatie de hoofdmoot blijft, aangevuld met forfaits. In de huisartsgeneeskunde bvb. verdedigen we alle praktijkvormen en niet alleen de multidisciplinaire groepspraktijken zoals de concurrenten.

De solowerkende huisarts heeft zijn plaats en moet niet verdrongen worden.

Wat specialisten betreft verdedigen we ook de vrijgevestigde (extramurale) specialisten die in een praktijk buiten het ziekenhuis werken.