Deel 1 van onze kiescampagne: de belangrijkste realisaties van BVAS op een rij

22 februari 2023

Misschien dacht u dat een artsensyndicaat niet nodig is?  En dat het daarom geen zin heeft om een stem uit te brengen bij de artsenverkiezingen in juni? Laten we u overtuigen van het tegendeel. 

Image
happy doctor

De honoraria die u aanrekent, de premies en voordelen waar u recht op heeft komen niet vanzelf tot stand. Er wordt stevig over onderhandeld, door artsen van BVAS die u vertegenwoordigen in tientallen raden, commissies en werkgroepen. Onbezoldigd en ten koste van hun eigen praktijk zetten ze zich in voor alle artsen, en dus ook voor u.

Wist u dat uw positie als arts er anders zou uitzien zonder BVAS? We zijn een sterke artsenvereniging die constructief het overleg aangaat, maar niet aarzelt om krachtig weerwerk te bieden als uw belangen op het spel staan. Gelooft u in het belang van een artsensyndicaat dat niet bij de overheid op schoot zit maar onafhankelijk de artsen verdedigt? Dan doet u er goed aan om in juni een stem op BVAS uit te brengen.

Vandaag presenteren we u 3 realisaties waar we trots op zijn omdat ze zonder BVAS niet mogelijk waren. Het is maar een voorsmaakje.

Vanaf 1 maart, en gespreid over de volgende weken, stellen we er u nog eens 17 voor.

Het zijn stuk voor stuk realisaties die zonder BVAS onmogelijk waren en waar we met een gerust hart onze slogan durven onderzetten:  BVAS. Probeer maar eens zonder.

Gelooft u in het belang van een artsensyndicaat dat niet bij de overheid op schoot zit maar onafhankelijk de artsen verdedigt?

1. Behoud van betaling per prestatie

Op vele fronten tegelijk is er een georchestreerde campagne tegen de prestatiegeneeskunde en de arts als vrije ondernemer aan de gang. BVAS is het enige artsensyndicaat dat consequent weerstand biedt tegen de dreigende staatsgeneeskunde. Want als het van minister Vandenbroucke en de andere artsensyndicaten zou afhangen, dan was u vandaag nog net geen staatsambtenaar. Maar u zou wel hoofdzakelijk forfaitair vergoed worden.

Nochtans wijst elke enquête uit dat een grote meerderheid van artsen hoofdzakelijk per prestatie betaald wil worden. Waarom? Omdat ze er net zoals BVAS van overtuigd zijn dat de betaling per prestatie de beste garantie op kwaliteit van zorg biedt, en dus ook in het belang van de patiënten is. Forfaitaire vergoedingen zijn een interessante aanvulling maar wij geloven geenszins dat een verregaande forfaitarisering de kwaliteit bevordert.

Het behoud van de vergoeding per prestatie is een juiste en standvastige koers die BVAS onophoudelijk verdedigd heeft. Duidelijk een stellingname die ‘future-proof’ is.

BVAS. Probeer maar eens zonder

2. Medische raad versterkt

In de ziekenhuisnetwerken is de positie van de medische raad danig versterkt. Het medezeggenschap dat de artsen hebben afgedwongen in de netwerken is onmiskenbaar een realisatie van BVAS. Onze niet aflatende inspanningen om de artsen strategisch en operationeel te betrekken in het beheer van de ziekenhuisnetwerken hebben duidelijk gerendeerd. Een ziekenhuis zonder dokters mag dan al de wensdroom van economen en managers zijn, het is een utopie.  

Er is overtuigend bewijs uit het buitenland - de Mayo Clinic in de VS om maar een voorbeeld te noemen - dat ziekenhuizen het best functioneren met artsen als co-piloot in de cockpit. Het is vanuit die visie dat BVAS de concrete invulling van co-governance in de ziekenhuizen nauwlettend opvolgt en bewaakt.  

Even terzijde: we bevinden ons in goed gezelschap. De Franse president Macron stelde begin dit jaar voor om aan het hoofd van elk ziekenhuis een medisch-administratieve tandem aan te stellen. Een stelling die ook hier bij ons als leidraad kan dienen. Tegelijk kwam hij tot de vaststelling dat het gezondheidssysteem baat heeft bij maatregelen die de artsen hun verloren vrijheid teruggeven. We verwelkomen president Macron als erelid van BVAS.

BVAS. Probeer maar eens zonder

3. Vrijstelling van btw

Toen vorig jaar de vrijstelling van btw werd opgeheven voor ingrepen en behandelingen “zonder therapeutisch doel” kon BVAS een radicale omwenteling van de btw-reglementering voorkomen. Dankzij BVAS is en blijft het de arts, en niet de fiscus, die bepaalt welke behandelingen een therapeutisch doel hebben en btw-vrijstelling genieten.

We onderhandelden ook met succes voor een zo ruim mogelijke invulling van het begrip ‘therapeutisch doel’. Zo vallen niet alleen medische maar ook administratieve en ondersteunende handelingen die nodig zijn om de kwaliteit van zorg te garanderen onder de btw-vrijstelling. Hetzelfde geldt voor coördinatie, opleiding en allerhande wachtvergoedingen.

En ook de vergoedingen van artsen-diensthoofden, ziekenhuishygiënisten en hoofdgeneesheren worden vrijgesteld van btw. De vrijstellingsregel geldt overigens voor alle “nauw met ziekenhuisverpleging en medische verzorging samenhangende handelingen verricht door ziekenhuizen, psychiatrische inrichtingen, klinieken en dispensaria.”

Buiten de ziekenhuissector gaat het bijvoorbeeld om de vergoeding van de coördinerende en raadgevende artsen (CRA) in de woonzorgcentra, vergoedingen van huisartsen-kringverantwoordelijken en vergoedingen voor de praktijkopleiding van huisartsen en specialisten.   

BVAS. Probeer maar eens zonder

Over BVAS

Wij staan voor een vrije geneeskunde met een betaalmodel waarin de vergoeding per prestatie de hoofdmoot blijft, aangevuld met forfaits. In de huisartsgeneeskunde bvb. verdedigen we alle praktijkvormen en niet alleen de multidisciplinaire groepspraktijken zoals de concurrenten.

De solowerkende huisarts heeft zijn plaats en moet niet verdrongen worden.

Wat specialisten betreft verdedigen we ook de vrijgevestigde (extramurale) specialisten die in een praktijk buiten het ziekenhuis werken.