De vzw BVAS verjongt zijn logo

14 september 2011

5 nieuwe logo’s van de verschillende kamers gaan op in het nieuwe BVAS-logo. Vijf afzonderlijke entiteiten, één geheel. Het grootste Belgische artsensyndicaat voor huisartsen en specialisten verjongt zijn imago en komt met een nieuwe look en bijhorend logo naar buiten.

 

De vzw BVAS verjongt zijn imago

 

5 nieuwe logo’s van de verschillende kamers gaan op in het nieuwe BVAS-logo. Vijf afzonderlijke entiteiten, één geheel. Het grootste Belgische artsensyndicaat voor huisartsen en specialisten verjongt zijn imago en komt met een nieuwe look en bijhorend logo naar buiten.

 

Waar staat de BVAS voor?

Bouwen aan de geneeskunde van morgen betekent voor de BVAS onophoudelijk opkomen voor de belangen van patiënten en artsen. Wij zijn er niet om politici of ziekenfondsen te plezieren. Wij zijn er om een geneeskunde te verdedigen die vertrekt vanuit de waarden en belangen van de patiënten en de artsen. Het logo en de look zijn vernieuwend, maar als artsensyndicaat verdedigen wij nog steeds dezelfde vaste waarden.

 

1. Aantrekkelijkheid

Wij zullen ons blijven inzetten voor de herwaardering van het beroep, die zich overigens de jongste jaren heeft ingezet, ondermeer voor de huisartsen, door een vergoeding per prestatie, door een passende vergoeding voor de beschikbaarheid van de artsen, door ondersteuning voor artsen ondermeer via dienstencheques zodat ze in correcte omstandigheden hun beroep kunnen blijven uitoefenen, en door een correcte verloning voor artsen in opleiding.

 

2. Vrijheid

Wij zullen ons blijven inzetten voor de verdediging van de vrijheid om al dan niet tot een akkoord artsen - ziekenfondsen toe te treden. Dit is één van onze fundamentele verworvenheden en onze enige mogelijkheid om werkelijk inspraak te hebben in de besluitvorming binnen het stelsel van de gezondheidszorg. De mogelijkheid om onze honoraria te bepalen volgens hun werkelijke waarde kon worden gevrijwaard dankzij onze overtuigingskracht. Wij zullen er blijven op toezien dat de vrije artsenkeuze door de patiënt niet wordt aangetast door systemen van verplichte inschrijving of opgelegde echelonnering.

 

3. Bescherming

Alle artsen hebben recht op een evenwicht tussen hun beroeps- en privéleven. Wij blijven ijveren voor meer bescherming voor de artsen, onder meer door een betere regeling van de wachtdiensten, door de toekenning van een behoorlijk pensioen en door een betere naleving van de werktijden voor artsen in opleiding.

Wij zetten ons in voor de verdediging van het recht van alle artsen op een beroepsverzekering (ongeval of ziekte) en op een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid tegen aanvaardbare voorwaarden en tarieven. Wij willen ook werk maken van veilige praktijkomstandigheden. 

 

4.Kwaliteit

Wij willen een toegankelijke kwaliteitsgeneeskunde waarin de patiënten erop kunnen rekenen dat de arts uitsluitend in hun belang handelt, en niet in het belang van de financiers van de sociale zekerheid. Dit neemt niet weg dat wij ervan overtuigd zijn dat die therapeutische vrijheid gepaard moet gaan met een verantwoordelijkheid op basis van goede, door de beroepsgemeenschap aanvaarde praktijken. Zo lagen wij aan de basis van de accreditering en de start van het medisch-farmaceutisch overleg.

 

5. Vereenvoudiging

Wij eisen de afschaffing van ongegronde administratieve maatregelen en de vereenvoudiging van noodzakelijke regelgeving, en dit gepaard met een billijke vergoeding voor de bijbehorende werklast.

 

Hoe concretiseert de BVAS deze waarden in de actualiteit? Enkele voorbeelden.

 

1. Het globaal medisch dossier is een doeltreffend werkinstrument voor de huisarts ten gunste van zijn patiënten. Maar de mutualiteiten willen het gebruiken om het budget, de patiënten en de artsen onder controle te krijgen. Om dit tegen te gaan moet de manuele verlenging van het GMD blijven bestaan. Patiënt en arts beslissen over die verlenging. Niet de mutualiteit.

2. Het voorschrijven van geneesmiddelen blijft een zaak tussen arts en patiënt, met de deskundige steun van de apotheker. Ook hier willen de mutualiteiten hun wil om puur economische redenen opdringen.

3. Zolang de maatschappij de indexering hanteert voor de berekening van prijzen en lonen, verdedigt de BVAS ook de indexering van alle artsenhonoraria.

4. De Belgische artsenhonoraria zijn laag. Daarom is in het akkoordensysteem de mogelijkheid voorzien dat artsen in welomschreven situaties zelf hun honorarium mogen vaststellen. Men spreekt dan van “supplementen”. De BVAS zal blijven ijveren voor het behoud van de mogelijkheid van het zelf vaststellen van hun honoraria.

5. De BVAS zet zich continu in om nieuwe medicijnen en technologieën, zodra ze gevalideerd en voldoende veilig bevonden zijn, ter beschikking te stellen van de patiënten. Om loutere budgettaire redenen proberen overheid en mutualiteiten dikwijls het tegenovergestelde.

 

Om welke redenen heeft de BVAS vandaag meer dan 7.000 artsen-leden?

 

1. Een krachtige verdediging van de artsenbelangen

Onze experten houden de vinger aan de pols van wat er borrelt en bruist in de coulissen van de besluitvorming in Brussel. We nemen deel aan talloze commissies en werkvergaderingen met het RIZIV, de FOD Volksgezondheid en de bevoegde kabinetten om onze waarden te verdedigen.

Leden van de BVAS bepalen via onze interne overlegorganen mee welke punten zij op de agenda willen plaatsen in Brussel.

Zo zijn de artsen zeker dat ook hun stem er gehoord wordt.

 

2. Weerwerk tegen de erosie van het imago van het artsenberoep

Het respect voor het artsenberoep moet in eerste instantie blijken uit een wetgeving die recht doet aan de belangrijke rol van de arts in de gezondheidszorg.

Aantrekkelijke werkomstandigheden en billijke vergoedingen zijn daar een belangrijk onderdeel van. Dat bewerkstelligen we door daadkrachtige interventies op het niveau van de politieke besluitvorming.

Maar de BVAS gaat ook verder. Ook in het ruimere, maatschappelijke debat willen we onze stem laten horen en bijdragen tot meer waardering voor de artsen.

Daartoe nemen we ook initiatieven (o.m. via de media) die de zichtbaarheid en het positieve imago van het artsenberoep in de publieke opinie versterken.

 

3. Meer tijd om te focussen op wat u belangrijk vindt

De BVAS biedt zijn leden tal van ondersteunende diensten op domeinen die buiten de kerntaken van de arts vallen, maar die wel degelijk deel uitmaken van hun dagelijkse praktijk. Het gaat om hulp en advies bij juridische, fiscale, sociale, deontologische en administratieve vraagstukken en problemen. Zo bijvoorbeeld helpen wij onze leden-huisartsen bij de formaliteiten die gepaard gaan met de aanvraag van Impulseo-steun.

 

4. Een luisterend oor

Tijdens de kantooruren en via email staan de medewerkers van de BVAS steeds ter beschikking om de leden met raad en daad bij te staan bij de vele vragen en problemen waarmee zij als arts in de dagelijkse praktijkvoering kunnen worden geconfronteerd.

  

5. Snelle, duidelijke en accurate informatie op maat

De BVAS organiseert geregeld infodagen en symposia rond thema’s die de arts aanbelangen.

De leden krijgen ook onbeperkt toegang tot onze website waar op een overzichtelijke manier alle voor de artsen relevante informatie 7/7 en 24/24 raadpleegbaar is. De nieuwe website

www.absym-bvas.be is dé referentiewebsite voor de arts.

 

Dr. Marc MOENS,

Voorzitter.

Over BVAS

Wij staan voor een vrije geneeskunde met een betaalmodel waarin de vergoeding per prestatie de hoofdmoot blijft, aangevuld met forfaits. In de huisartsgeneeskunde bvb. verdedigen we alle praktijkvormen en niet alleen de multidisciplinaire groepspraktijken zoals de concurrenten.

De solowerkende huisarts heeft zijn plaats en moet niet verdrongen worden.

Wat specialisten betreft verdedigen we ook de vrijgevestigde (extramurale) specialisten die in een praktijk buiten het ziekenhuis werken.